Veiligheid


Hier maken wij ons hard voor:

 • Top-100 Criminele Gezinnen: continu monitoren en op de huid zitten
 • Mogelijkheid tot preventief fouilleren in de hele stad
 • 100 procent achter onze politie: niet beknotten, maar vrijheid en vertrouwen geven
 • Keiharde aanpak ondermijnende criminaliteit
 • Doorzetten permanente patsercontroles

Anderen práten erover, wij leveren


Sommige zaken zijn simpelweg in het DNA van een partij verankerd. Bij ons is veiligheid daar misschien wel het beste voorbeeld van. Maar nog belangrijker: wij leveren op veiligheid. Al zestien jaar lang. Met Leefbaar Rotterdam aan het roer veranderde van de stad van junks en de Keileweg in de stad van Law and Order. Ook in de afgelopen jaren hebben we weer concrete resultaten geboekt. De ogen en oren van OV-surveillanten zijn terug op alle Rotterdamse metrolijnen. Raddraaiers kunnen rekenen op een stadsbreed OV-verbod en het fysieke geweld in de tram is tijdens de afgelopen jaren gehalveerd. Criminelen zien hun tronie tegenwoordig terug op televisie dankzij Bureau Rijnmond. Met mobiele toezichtposten smoren we overlast door hangjongeren in de kiem en het aanpakken van verkeershufters werd prioriteit. De grootschalige patsercontroles zijn een groot succes. Wie met jeugdpuistjes in een bak van anderhalve ton rijdt, moet met een goed verhaal komen.

Veiligheidsgevoel nog verder omhoog


Tegelijkertijd beseffen wij dat veel Rotterdammers niet het gevoel hebben dat de stad veiliger is geworden. Als je liever met een boog om bepaalde wijken heenloopt, heb je niet zoveel aan lijstjes waaruit blijkt dat de objectieve veiligheid toeneemt. Heel begrijpelijk. Daarom willen wij vol inzetten op wat in jargon ‘kleine criminaliteit’ heet. Want het zijn juíst die gejatte fiets en het ingetikte ruitje die ons veiligheidsgevoel aantasten en ons humeur verpesten. Het terugdringen ervan vergt herkenbare wijkagenten en het kordaat wegwerken van drempels om aangifte te doen, zoals lange wachttijden. De mogelijkheden voor ouderen om thuis aangifte te doen moeten worden verruimd. Ook andere hinderlijke gedragingen pakken we aan. Denk aan het verbod op straatintimidatie dat er dankzij Leefbaar Rotterdam is gekomen. Daardoor kun je rekenen op een flinke boete wanneer je op straat schunnige teksten achter vrouwen aan roept. Wat ons betreft wordt het lastigvallen van homo’s en transgenders op dezelfde manier aangepakt.

Misdaad mag niet lonen


Toch vormt de zichtbare criminaliteit maar het topje van de ijsberg. Achter de schermen worden de fundamenten van onze rechtstaat op ongekende schaal aangetast. In drugshandel, fraude en witwassen gaan alleen al in Rotterdam vele miljarden rond. Een fenomeen dat bij voornamelijk allochtone jongeren op Zuid nauwelijks op morele weerstand stuit. Wie gaat vakkenvullen in plaats van drugsrunnen, wordt al snel als sukkeltje gezien. Het bestrijden van deze ondermijnende criminaliteit moet een absolute topprioriteit zijn, waarbij instrumenten als Big Data welkome mogelijkheden bieden.

Top-100 Criminele Gezinnen


Maar met al deze successen en voornemens zijn we er nog niet. Soms houden criminele gezinnen een hele buurt in hun greep. Zij vormen de spil in ondermijnende activiteiten, van het ronselen van loopjongens tot het witwassen van de opbrengst. Leefbaar Rotterdam wil daarom de ‘Top 100 Criminele Gezinnen’ introduceren. De gemeente moet, in samenwerking met OM en politie, al het mogelijke uit de kast trekken om deze gezinnen op de huid te zitten. Van hinderlijk volgen tot nauwgezet onderzoek naar uitgavenpatronen en buitenlands bezit. Kortom: deze gezinnen moeten elke minuut van de dag weten dat we in hun nek hijgen.

Integratie


Hier maken wij ons hard voor:

 • Geen buitenlandse financiering van islamitische instellingen, sluiten moskee-internaten
 • Neutrale overheid: geen hoofddoekjes bij ambtenaren, geen gebedsruimtes in gemeentelijke gebouwen, geen voorkeursbeleid voor allochtonen
 • Bestrijden sekse-Apartheid en onderdrukking moslimvrouwen
 • Effectieve aanpak door doelgroepenbeleid en etnische registratie
 • Voortzetten van de Rotterdamse aanpak van taal en werk: migranten aanspreken op hun verantwoordelijkheid en betrekken bij de samenleving

Knokken voor onze Westerse waarden


Vaak wordt gezegd dat integratie tweerichtingsverkeer is. Daar staan wij anders in. Wat hier in eeuwen is opgebouwd gaan we niet heronderhandelen, maar vormt de basis voor iedereen die zich hier wil vestigen. Onze identiteit. Onze cultuur. Onze vrijheid. Onze democratie. De scheiding tussen kerk en staat. De gelijkheid tussen man en vrouw. De acceptatie van homoseksualiteit. Het zijn stuk voor stuk zaken die ons maken tot wie we zijn en waarover we niet in discussie gaan. Waarden die het waard zijn om voor te knokken – en dat is precies wat we de afgelopen vier jaar gedaan hebben.

Handen af van onze identiteit


We rekenden af met taboes en heilige huisjes. We streden tegen antisemitisme, shariahuwelijken die vrouwen tot rechteloze wezens maken en buitenlandse financiering van islamitische instellingen. We organiseerden prikkelende debatten over radicalisering en de mislukte integratie. We dienden initiatiefvoorstellen in voor een strenger inburgeringsbeleid en emancipatie van moslimvrouwen. De weg-met-ons-mentaliteit is aan ons niet besteed. Zwarte Piet moet Zwarte Piet blijven. Ook onze historische zeehelden zijn meer dan welkom in het straatbeeld. En in Rotterdam blijven we gewoon ‘dames en heren’ zeggen. Kortom: wie onze identiteit onder het tapijt wil vegen, vindt Leefbaar Rotterdam op zijn weg.

Concrete successen


Gelukkig heeft het stadsbestuur concrete successen geboekt. Zo werden subsidies langs etnische lijnen afgeschaft. Een confronterende campagne voor vrije partnerkeuze maakte de tongen in Rotterdam -en ver daarbuiten- los. Ook hebben we gezorgd voor een kordate aanpak van problemen binnen de Somalische gemeenschap.

Aanspreken op verantwoordelijkheden


Het moge duidelijk zijn: integratie staat na jaren van pappen en nathouden weer prominent op de Rotterdamse agenda. Daarvoor was een mentaliteitsverandering nodig. Want wie migranten serieus neemt houdt hen niet klein en afhankelijk, maar betrekt ze bij de samenleving en spreekt ze aan op hun verantwoordelijkheden. Als volwaardige Rotterdammers. Dat doen wij. Niet via imams of koepelorganisaties, maar rechtstreeks. Aan wie zich hier wil vestigen mogen immers eisen worden gesteld. Bijvoorbeeld op het gebied van taal, door als enige grote gemeente in Nederland de taaleis te handhaven. Wat betekent dat wie geen Nederlands wil leren, kan fluiten naar zijn uitkering.

Drempels wegnemen


Andersom mogen migranten ook iets van ons verwachten. Bijvoorbeeld dat we duidelijk zijn over wat we van hen verlangen. Maar ook dat we belemmeringen om succesvol te integreren wegnemen. Dat gaat zowel om druk van buitenaf, zoals de beruchte Lange Arm van Ankara, als om de wurggreep door de eigen gemeenschap. Juist de mensen die zich hieraan willen ontworstelen, zijn gebaat bij een stevig integratiebeleid. Dat staat voor ons buiten kijf.

Zorg draait om mensen


Hier maken wij ons hard voor:

 • Landelijke langdurige (WLZ-)zorg voor ouderen overhevelen naar Rotterdam: stoppen kaalslag, terugkeer van de menselijke maat, behoud van verpleeghuizen, terugkeer van eigentijdse verzorgingshuizen en het in stand houden van seniorenrestaurants
 • Een Rotterdamse aanpak voor het werven én opleiden van voldoende algemeen en gespecialiseerd zorgpersoneel
 • Voortzetten aanpak van topsalarissen van zorgbestuurders en -managers
 • Verplichte werkvloerstages voor Raden van Toezicht van zorgorganisaties
 • De collectieve Rotterdamse zorgverzekering fors uitbreiden naar zoveel mogelijk Rotterdammers

Geef zorgverleners de ruimte


Bij Leefbaar Rotterdam draait de zorg om mensen. Het klinkt zo simpel, maar de praktijk is vaak totaal anders. De handen aan de vergadertafel ontwerpen vaak regels en beleidsdoelen die de handen aan het bed alleen maar in de weg zitten. Dat gebrek aan menselijkheid gaat niet alleen ten koste van de kwaliteit van zorg, maar ook van het werkplezier van zorgmedewerkers. Het tekort aan zorgpersoneel loopt inmiddels de spuigaten uit. En dat terwijl zij door de vergrijzing en de hoeveelheid kwetsbare gezinnen steeds harder nodig zijn. Het keren van die ontwikkeling wordt misschien wel de grootste uitdaging van de komende jaren. Zorgverleners willen gewoon doen waarvoor ze opgeleid zijn. Mensen helpen. Niet met blocnote en stopwatch, maar met hart en ziel.

Weg met bureaucratie en zelfverrijking


Daarom dwongen we zorgorganisaties bij aanbestedingen tot het terugdringen van overhead en namen we het voortouw bij het afbreken van onnavolgbare regels en bureaucratie. Ook worden op ons verzoek de salarissen van bestuurders en managers van zorginstellingen openbaar gemaakt op de website van de gemeente. Het bedrag dat zij boven de wet normering topinkomens ‘verdienen’ houden we in op hun subsidie.

Betaalbare verzekering voor minima


Landelijke bezuinigingen op de zorg vingen we op door als gemeente zelf ruim 60 miljoen euro extra uit te trekken. Rotterdamse minima werden tegemoetgekomen met een betaalbare Rotterdamse zorgverzekering, waarin het eigen risico grotendeels is meeverzekerd. Deze regeling willen we uitbreiden naar zoveel mogelijk Rotterdammers.

Herstellen wat Den Haag kapot maakt


Hoe succesvol het Rotterdamse beleid heeft uitgepakt voor onze ouderen, zo groot is ook de bak ellende die vanuit Den Haag over hen werd uitgestort. Er werd gehakt in de thuiszorg, verzorgingshuizen werden de nek omgedraaid en het ene na het andere verpleeghuis sluit zijn deuren. De mensen die onze stad hebben opgebouwd verdienen zóveel beter. En Rotterdam kán het beter. Daarom pleit Leefbaar Rotterdam voor het overhevelen van de langdurige ouderenzorg van het Rijk naar de gemeente. Uiteraard inclusief de financiering die daarvoor nodig is.

Doortastend ingrijpen als kinderen in gevaar zijn


Ook naar de jongsten in onze samenleving moeten we met zorg omkijken. Veel Rotterdamse kinderen groeien op in een beschermde en liefdevolle omgeving. Maar als het fout gaat, dan gaat het vaak meteen ook gruwelijk fout. Daarom kan er bij het beschermen van jonge kinderen niet preventief en doortastend genoeg te werk worden gegaan. Handelingsverlegenheid en doorgeschoten privacy-richtlijnen mogen hierbij geen beletsel vormen.

Ouderen


Hier maken wij ons hard voor:

 • Behoud van gratis OV voor onze ouderen
 • Voortzetting aanpak eenzaamheid met extra aandacht voor autochtone ouderen in migrantenwijken
 • Masterplan Dementie: mensen met dementie en hun mantelzorgers zoveel mogelijk ondersteunen
 • Een goede zorgfaciliteit voor kwetsbare ouderen die tijdelijk moeten herstellen
 • Stadsbreed uitrollen van huismeesters in seniorenflats

Dé ouderenpartij? Dat zijn wij


Leefbaar Rotterdam is dé ouderenpartij van de stad. Dat zijn geen loze woorden, maar hebben we de afgelopen vier jaar in het stadsbestuur én de gemeenteraad bewezen. Het gratis openbaar vervoer voor ouderen bleef behouden. Huismeesters keerden terug in diverse seniorenflats. Ouderen worden ondersteund door de verhuismarinier en tegen diefstal beschermd door een veiligheidsofficier ouderenzorg. We pakten woonoverlast rond seniorenflats aan en legden corporaties het vuur aan schenen wanneer ze deze complexen lieten verslonzen.

Voorbeeldstad inzake ouderen


Rotterdam krijgt als enige grote gemeente in Nederland een dementievriendelijk ambtenarenkorps. We werden uitgeroepen tot de op één na toegankelijkste Europese stad voor mensen met een beperking. Volgend jaar gaan we voor goud!

Ook de Rotterdamse aanpak van eenzaamheid werpt zijn vruchten af. Waar het aantal eenzame ouderen in de rest van het land steeg, laten de Rotterdamse cijfers juist een daling zien. Dit alles is niet onopgemerkt gebleven. Rotterdam kreeg een pluim van ouderenbond KBO-PCOB en gemeenten als Amsterdam en Den Haag zien onze stad als voorbeeld.

Samenwerken met ouderenbonden


Soms bieden resultaten uit het verleden wel degelijk een garantie voor de toekomst. Ons voornemen is daarom helder: met volle kracht door op de ingeslagen weg, waarbij we het OSO-manifest van de ouderenbonden in Rotterdam als leidraad zien.

Economie


Hier maken wij ons hard voor:

 • Lagere lasten voor burgers en ondernemers, verder terugdringen van overbodige en betuttelende regels
 • Nieuwe Vestigingswet tegen eenzijdige, ontsierende en vervreemdende samenstelling van winkelstraten
 • Stimuleren van het vestigingsklimaat: inzetten op economische clusters
 • Steunen Rotterdams MKB door het stimuleren van toerisme
 • De gemeente koopt en huurt Rotterdams

Banenmotor volop laten draaien


Als grootste haven van Europa vormt Rotterdam een belangrijke draaischijf in de wereld. Onze ligging maakt Rotterdam aantrekkelijk voor nationale en internationale bedrijven om hier te zijn, of naartoe te komen. Omdat we ervan overtuigd zijn dat niet de overheid maar de markt banen creëert, willen wij economisch beleid dat ondernemers ondersteunt in plaats van dwarszit met onnodige regels en hoge belastingen. Ook de inzet op kansrijke economische clusters hoort hierbij. De opgave voor de komende jaren is het uitbouwen van bestaande ontwikkelingen en het omarmen van nieuwe. Zodat de banenmotor volop blijft draaien. Onderaan de streep telt voor ons namelijk maar één ding: hoeveel banen levert het op voor Rotterdammers? Hoe meer hoe beter.

Vestigingsklimaat werpt vruchten af


Dat het stimuleren van het vestigingsklimaat zijn vruchten heeft afgeworpen, is gebleken. Nog nooit vestigden zich zoveel nieuwe bedrijven in Rotterdam als in 2016, met bijna vijftienhonderd nieuwe banen tot gevolg. Om hier ten volle van te profiteren is het nodig dat mbo’s en hogescholen nog meer dan voorheen gaan opleiden voor kansrijke sectoren, waaronder logistiek, techniek, IT, maritiem en zorg.

Steun de lokale middenstand


En laten we vooral de lokale economie niet vergeten. Door publiekstrekkers als de Markthal en het nieuwe Centraal Station is het voor internationale toeristen dringen geblazen voor een hotelkamer. Stedentripjes naar Rotterdam worden steeds populairder. Een trend waar ook het midden- en kleinbedrijf, de ruggengraat van de lokale economie, van profiteert. Juist zij mogen van ons lage lasten en het verder terugdringen van overbodige regels verwachten. Ook bij inkoop en inhuur moet de gemeente allereerst de ogen op de lokale middenstand richten. Alleen als iets écht niet in Rotterdam te krijgen is, mag er een deurtje verder worden gekeken.

Terug naar herkenbare, Rotterdamse winkelstraten


Sommige regelgeving is echter broodnodig om het leefklimaat in Rotterdam te verbeteren. Met name oudere Rotterdammers herkennen hun eigen stad in sommige winkelstraten amper terug. Hun vertrouwde zaakjes werden verzwolgen door belwinkels, shisha lounges, ongure geldkantoortjes of louche kapperszaken die niet zelden als dekmantel voor witwaspraktijken dienen. Daarom willen wij een nieuwe Vestigingswet om de eenzijdige, ontsierende en vervreemdende samenstelling van winkelstraten tegen te gaan. Na de zoveelste halal-slager is het eindelijk weer eens tijd voor een Nederlandse groenteboer.

Werken moet lonen


Hier maken wij ons hard voor:

 • Een werkbonus voor Rotterdammers met een inkomen tussen 100 en 130 procent van het bijstandsniveau
 • Voortzetten Rotterdams bijstandsbeleid, inzet op werkzoekende 50-plussers
 • Maximale inzet op opsporen en aanpakken van bijstandsfraude en verdringing door schijnconstructies met Oost-Europeanen
 • Voorkomen van schulden door inhouden vaste lasten op bijstandsuitkeringen
 • Strenge handhaving taaleis: geen Nederlands leren betekent geen uitkering

Bijstand succesvol teruggedrongen


Het Rotterdamse bijstandsbeleid werkt. In 2014 spraken we de intentie uit om 12.000 Rotterdammers met een bijstandsuitkering terug te laten keren op de arbeidsmarkt. Die doelstelling is ruimschoots gehaald. Ook de instroom in de bijstand is met succes teruggedrongen. In Rotterdam belandden de afgelopen twee jaar verhoudingsgewijs ruim vier keer minder mensen in de bijstand dan in Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Een goede zaak. Want de bijstand mag dan een groot goed zijn, het is geen structurele oplossing.

Iets terugdoen voor je uitkering


Ook de tegenprestatie is voortvarend ingevoerd. In Rotterdam doe je, uiteraard mits gezond van lijf en leden, twintig uur per week iets terug voor je uitkering. Heel normaal vinden wij. Bovendien blijkt uit alle onderzoeken dat mensen die een tegenprestatie verrichten zich gezonder en gelukkiger voelen. Koffie schenken in het bejaardenhuis doet een mens meer goed dan in je eentje thuis zitten.

50-plussers verdienen extra aandacht


Wij realiseren ons heel goed dat lang niet iedereen in zijn of haar persoonlijke leven merkt dat het steeds beter gaat met de stad. Veel Rotterdammers hebben iedere maand moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Bijvoorbeeld omdat zij moeten rondkomen van een uitkering. Wij willen dat bijstandsgerechtigden weer zelf de regie over hun eigen leven in handen krijgen. Het is daarom onze overtuiging dat het beste bijstandsbeleid mensen uit de bijstand krijgt. Precies daarop was het beleid van de afgelopen jaren gericht. En met succes. Die koers willen we graag vasthouden. Een groep die hierbij extra aandacht verdient zijn werkzoekende 50-plussers. Veelal harde werkers met een lang arbeidsverleden, vaak in een fysiek zwaar beroep, die door hun leeftijd moeilijk opnieuw aan de bak komen. Zij verdienen een steuntje in de rug, waarbij maatwerk de norm moet zijn.

Een werkbonus voor lage inkomens


Ook zijn er Rotterdammers die wel een baan hebben, maar simpelweg te weinig verdienen om zorgeloos te kunnen leven. Het verschil tussen hun inkomen en een uitkering is nog altijd veel te klein. Door het Haagse toeslagencircus loont het voor veel bijstandsgerechtigden niet of nauwelijks om aan de slag te gaan. Daarbij komt nog dat mensen met een inkomen net boven het bijstandsniveau naast zo’n beetje alle kwijtscheldingsregelingen grijpen. Het verlagen van belasting op arbeid is aan het Rijk, maar wij dragen graag ons steentje bij aan het lonender maken van werk. Daarom wil Leefbaar Rotterdam een bonus voor Rotterdammers met een inkomen tussen 100 en 130 procent van het bijstandsniveau.

Asiel en Migratie


Hier maken wij ons hard voor:

 • Zo snel mogelijk sluiten van het asielzoekerscentrum in de Beverwaard
 • Geen huisvesting statushouders op basis inwoneraantal: Rotterdam ontzien
 • Einde aan Bed, Bad, Brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers
 • Terugkeer van werk- en dakloze MOE-landers naar land van herkomst
 • Keiharde aanpak overlast Hoek van Holland: verboden gebied voor Albanezen

Luisteren naar de bevolking is een deugd


De zweverige idealen van wereldvreemde politici kunnen grote gevolgen hebben voor gewone mensen. De open grenzen zijn hier misschien wel het beste voorbeeld van. Gedurende de instroom van tienduizenden asielzoekers toonden vrijwel alle partijen zich doof voor de weerstand onder de bevolking. Ook in de Rotterdamse gemeenteraad. Behalve Leefbaar Rotterdam. Want wij zijn in dienst van u. Niet van Brussel en Den Haag.

Wij strijden namens u


Daarom waren wij als enige partij tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Keerden wij ons als enige tegen Bed, Bad en Brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Zijn wij de enige partij die het absurd vindt dat Den Haag ons dwingt duizenden statushouders te huisvesten, zonder rekening te houden met de problemen waar Rotterdam sowieso al mee te kampen heeft. Ook stellen wij als enige voor de verblijfsvergunningen van in hun thuisland vakantievierende ‘vluchtelingen’ in te trekken. Durven wij als enige te zeggen dat werk- en dakloze Midden- en Oost-Europeanen terug moeten naar hun land van herkomst. Bepleiten wij als enige stevige maatregelen om Hoek van Holland te verlossen van de overlast door voornamelijk Albanezen die illegaal willen oversteken naar het Verenigd Koninkrijk.

Wat u van ons mag verwachten, is dat wij de partij blijven die tegen de stroom ingaat. En dat is precies wat we gaan doen. Namens u.

Radicalisering


Hier maken wij ons hard voor:

 • Sluiten van moskeeën waarin wordt aangezet tot haat en geweld
 • Weren van gebleken haatpredikers
 • Aandringen bij het Rijk op preventieve detentie voor tikkende tijdbommen
 • Geld naar concrete veiligheidsmaatregelen, niet naar vage deradicaliseringsclubjes
 • Verbod op activiteiten van terreurorganisaties als Hizb-ut-Tahrir, Moslimbroederschap en Hamas in Rotterdam

“Ik wens iedereen die denkt dat het wel zal meevallen met de agressie van de Islam veel sterkte. Zalig zij de onnozele van geest en ik hoop dat de ideologische strijd die ons ongevraagd wordt opgedrongen gewonnen zal worden door de kinderen van de verlichting, door redelijk verdraagzame mensen zoals u en ik”

Nieuwjaarsrede Pim Fortuyn, december 2001

Pim Fortuyn waarschuwde voor wat de Westerse wereld te wachten stond. Zeventien jaar na zijn visionaire woorden, heeft de agressie van de islam de straten van talloze Europese steden bereikt. Toch lijkt de elite nog steeds niet wakker. Teruggekeerde jihadisten lopen – al dan niet voorzien van een enkelbandje – vrij rond. Rondreizende haatpredikers wordt geen strobreed in de weg gelegd. En programma’s ter preventie van radicalisering lijken vooral een lucratief verdienmodel voor onduidelijke deradicaliseringsclubjes. Ondertussen wordt de kern van het probleem angstvallig verzwegen. Maar niet door ons. Het grootste gevaar van deze tijd vraagt om lef en échte maatregelen.

Intolerant voor intolerantie


We moeten leren intolerant te worden voor intolerantie. Waarom zouden we vrijheid gunnen aan haatpredikers die onze vrijheden komen aanvallen? Waarom zouden we toestaan dat radicale sjeiks hun oliedollars in Rotterdamse moskeeën steken, terwijl er ook in Rotterdam al meerdere terreurverdachten van hun bed zijn gelicht? Precies om die reden blokkeerde ons stadsbestuur de komst van een salafisteninstituut op Zuid. Tegelijkertijd blijven we bij het Rijk hameren op het fors vergroten van de politiecapaciteit en extra investeringen in inlichtingendiensten.

Want de strijd waar Pim zeventien jaar geleden op wees, moet gewonnen worden door mensen als u en wij. Een andere keuze hebben we niet.

Onderwijs


Hier maken wij ons hard voor:

 • Orde en discipline centraal, tuchtschool voor hardleerse raddraaiers
 • Een actieplan voor het aanpakken van misstanden binnen het mbo
 • Focus op meetbare schoolprestaties
 • Inzet op techniek, logistiek, zorg, IT en maritiem: opleiden voor echte banen
 • Ontmoedigen van islamitisch onderwijs

De weg omhoog is ingeslagen


Het gaat goed met het Rotterdamse onderwijs. We moesten van ver komen, maar de achterstanden op de rest van het land worden in rap tempo weggewerkt. Dat geldt zowel voor de eindtoetsen op de basisschool, als voor de tussentijdse toetsen en de Cito-scores. Nieuws om vrolijk van te worden. Voor Leefbaar Rotterdam draait onderwijs immers om objectief meetbare schoolprestaties.

Goed leerklimaat begint bij discipline


Lang werden wij met ons gehamer op orde in het klaslokaal uitgelachen. Wat waren we ouderwets. Toch hielden we vol. En inmiddels is er een cultuuromslag gaande. Op aandringen van Leefbaar Rotterdam werken Rotterdamse onderwijsinstellingen aan het opstellen van gedragsregels. En nog belangrijker: het handhaven daarvan. Met sommige leerlingen valt helaas geen land te bezeilen. Wat ons betreft wordt het voor scholen dan ook veel makkelijker om hardleerse raddraaiers te verwijderen. Voor hen willen we een tuchtschool in het leven roepen. De verspilde energie om hen in het gareel te krijgen, kan veel beter in hun welwillende klasgenoten worden gestoken. De extra aandacht voor excellente leerlingen, waarvoor Leefbaar Rotterdam zich intensief heeft ingezet, is hier een mooi voorbeeld van. Waardevolle kennisoverdracht begint bij een gedisciplineerd leerklimaat. Daarvan zijn wij overtuigd.

MBO-leerlingen verdienen beter


De cultuur op het mbo is echter alarmerend. We zeggen het maar gewoon zoals het is. Niet om mbo-leerlingen te stigmatiseren. Integendeel. Door de onophoudelijke stroom aan berichten over tentamenfraude, gesjoemel met studiefinanciering, gebrekkige aanwezigheidsadministratie en geweldsincidenten loopt een hele generatie het risico om met een gedevalueerd diploma het mbo te verlaten. Op verzoek van Leefbaar Rotterdam werd het makkelijker voor leerlingen en docenten om melding te doen van misstanden op hun school. De volgende stap is wat ons betreft een breed actieplan tegen de misstanden die aan het licht zijn gekomen op het mbo. Want onze vakmensen van de toekomst verdienen beter dan dit.

Islamitische scholen zijn onwenselijk


Leefbaar Rotterdam staat voor de vrijheid van onderwijs, maar vindt islamitisch onderwijs een onwenselijke uitzondering daarop. Islamitische scholen zijn er – anders dan bijvoorbeeld Christelijke scholen – op gericht hun leerlingen van de Westerse maatschappij te vervreemden. Het drama rond het Ibn Ghaldoun en de twee islamitische ‘universiteiten’ in onze stad zijn hier trieste voorbeelden van. Dat kunnen en willen wij niet accepteren. Om islamitische scholen te kunnen weren, is echter landelijke wetgeving nodig. Hierop willen we stevig aandringen bij het Rijk. Tot het zover is, moet de gemeente het maximale doen om het volgen van islamitisch onderwijs in Rotterdam zo onaantrekkelijk mogelijk te maken.

Bouwen en wonen


Hier maken wij ons hard voor:

 • Evenwichtige wijken, beschermen kwetsbare buurten door uitbreiding Rotterdamwet
 • Voortzetten harde aanpak woonoverlast, meer containerwoningen voor aso’s
 • 75.000 nieuwe, energiezuinige woningen tot 2040 op aantrekkelijke locaties in de stad
 • Levensloopbestendig bouwen
 • Beknotten welstandscommissie

Rotterdam beleeft tweede jeugd


Rotterdam is bezig aan een tweede jeugd. Steeds meer mensen willen zich Rotterdammer noemen en meer dan ooit tevoren is er brede belangstelling naar Rotterdam terug te keren. Waar een vertrek uit Rotterdam jarenlang als stap hogerop werd gezien, staan koophuizen in onze stad nu gemiddeld amper zes weken te koop. Buitenlandse bladen en websites komen woorden tekort om te beschrijven waarom Rotterdam een bezoekje waard is.

Leefbare wijken, voor alle inkomensgroepen


Toch zijn deze positieve ontwikkelingen slechts een deel van het verhaal. Veel Rotterdammers hebben hun voorheen gezellige volkswijk de afgelopen decennia onherkenbaar zien veranderen. Gevolg?  Criminaliteit en verpaupering. Een desastreuze ontwikkeling, waar wij sinds onze oprichting tegen strijden. Eerst met de invoering van de Rotterdamwet, nu met de woonvisie om de balans in deze wijken te herstellen. Rotterdammers moeten weer wooncarrière kunnen maken in hun eigen stad. Daarvoor is nodig dat we wijken aantrekkelijker maken voor een brede groep Rotterdammers. Dat wil zeggen: tegelijkertijd zorgen voor goed onderhouden huurwoningen in het goedkope segment, én voor koopwoningen voor middeninkomens. Daarbij moeten ouderen zo lang mogelijk en verantwoord in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Van woningbouwcorporaties mogen we meer verwachten. Niet alleen dat ze hun onderhoudsverplichtingen nakomen, maar ook dat ze hun wettelijke mogelijkheden om tot een evenwichtige woningvoorraad te komen veel beter benutten. Bijvoorbeeld door het bouwen van woningen in het middensegment in wijken waar marktpartijen hun handen vanaf trekken.

Beleid tegen aso’s keihard doorzetten


Woonoverlast vormt een ernstige aantasting van het woongenot van Rotterdammers. Het beleid was de afgelopen jaren dan ook gericht op het fors terugdringen hiervan. Met succes. De Skaeve Huse bij het vliegveld, beter bekend als asowoningen, zitten inmiddels vol met overlastgevers. Die lijn gaan we keihard doorzetten. In het Rotterdam van Leefbaar zijn het niet de slachtoffers, maar de daders van burenterreur die hun biezen kunnen pakken.

Minder bureaucratie, meer vrijheid


Wie Rotterdammers serieus neemt, durft hen vrijheid te geven. Daarom bevrijden we de inwoners die hun huis willen verbouwen uit de greep van de dakkapellenpolitie die welstandscommissie heet. Dat monumentale panden niet zomaar paars geverfd mogen worden, daar zijn we het allemaal over eens. Maar wie kleine aanpassingen aan zijn huis wil doen, moeten we gewoon lekker met rust laten. Ook het collectief particulier opdrachtgeverschap is een positieve ontwikkeling waaruit vertrouwen in burgers spreekt.

Blijven investeren in prachtproject Stadshavens


Wie Rotterdam zegt, zegt water. De unieke ligging aan de Maas biedt ons talloze aantrekkelijke locaties om te wonen en te recreëren. Aan ons om die kansen optimaal te benutten. Het beste voorbeeld hiervan is de manier waarop Rotterdam de Stadshavens onder handen neemt. Daarin zijn we een voorbeeld voor de rest van de wereld en daar mogen we best trots op zijn. Maar nog belangrijker: het geeft Rotterdam de energie om hier volle bak mee door te gaan.

Schoon en groen


Hier maken wij ons hard voor:

 • Een verder dalende afvalstoffenheffing en waar wenselijk ondergrondse containers in plaats van kliko’s
 • Meer en goed verzorgd groen in de openbare ruimte, makkelijk te onderhouden groen bij nieuwbouw en herinrichting
 • Torenhoge boetes voor figuren die vuilnis op straat gooien
 • Wegwerken van obstakels voor rollators en scootmobielen
 • Levenslang houdverbod voor dierenbeulen

Singapore aan de Maas


Een prettige leefomgeving laat zich samenvatten in drie woorden: schoon, heel en veilig.

Rotterdammers willen een nette, groene wijk zonder rondslingerende blikjes en vuilniszakken. Zo simpel is het. Daarom hebben we de afgelopen jaren zowel op schone straten en meer groen in de stad ingezet. Denk bijvoorbeeld aan het nieuwe stadspark bij de Laurenskerk en de hufterboetes voor hardnekkige vervuilers, oplopend tot honderden euro’s. De volgende stap is wat ons betreft een forse verhoging van de standaardboete voor straatvervuiling. Daar blijven we fel op aandringen bij het Rijk. Wie zijn vuilniszak van het balkon mietert, mag dat flink in zijn portemonnee voelen. Singapore aan de Maas, zo u wilt.

Onbekommerd genieten


Onze stad is zoveel meer dan een betonnen jungle. Leefbaar Rotterdam wil een openbare ruimte die uitnodigt om naar buiten te gaan, anderen te ontmoeten, te winkelen, te sporten, tot rust te komen of gewoon te genieten van de buitenlucht. Zaken die afbreuk doen aan onze leefomgeving pakken we aan. Windmolens zijn hier een voorbeeld van. De overlast en horizonvervuiling die zij veroorzaken, passen niet in onze stad. Geen nieuwe windmolens dus.

Streng voor dierenbeulen


Ook dierenwelzijn staat bij ons hoog in het vaandel. Met een speciale nota dierenwelzijn in de hand heeft het stadsbestuur de afgelopen jaren goede stappen gezet in het beschermen van dieren in onze stad. De volgende stap is wat ons betreft een levenslang houdverbod voor dierenbeulen. Wie zijn hond of kat verwaarloost of mishandelt, mag nooit meer een dier bezitten.

Bereikbaarheid


Hier maken wij ons hard voor:

 • Vernieuwende oplossingen voor een betere doorstroming in de stad, waaronder stoplichten die kunnen anticiperen op de hoeveelheid verkeer
 • Een fietsvriendelijker Rotterdam, zonder automobilisten dwars te zitten
 • Parkeerbeleid: geen experimenten, maar dienend aan bewoners en ondernemers
 • Waterbusverbinding naar Rozenburg en Pernis
 • Geen uitbreiding Rotterdam The Hague Airport buiten huidige geluidscontouren

Wegennet moderniseren, voor nu en straks


Bereikbaarheid ga je pas waarderen als je het mist. De ergernis en economische schade die verkeershinder opleveren, tonen aan hoe afhankelijk we zijn geworden van toereikende infrastructuur. Rotterdam is daarom keihard bezig het wegennet te moderniseren. Maar we moeten ook reëel zijn: het waarborgen van bereikbaarheid op de lange termijn, leidt op de korte termijn tot ongemakken. Denk bijvoorbeeld aan de renovatie van de Maastunnel. Het blijft de kunst om Rotterdammers zo min mogelijk in hun bewegingsvrijheid te hinderen. Een soepele uitvoering van deze renovatie staat daarom hoog op ons prioriteitenlijst.

Waterbus naar de kleine kernen


Bereikbaarheid is zeker voor de Rotterdamse buitengebieden cruciaal. Inspanningen om deze kernen nauwer bij de stad te betrekken zijn zeer de moeite waard. Daarom steunen wij de komst van een waterbusverbinding naar Rozenburg en Pernis.

Parkeerbeleid: geen linkse experimenten


De auto is en blijft het favoriete vervoersmiddel van veel Rotterdammers. Dat is hun eigen vrije keuze. Anders dan linkse partijen zien wij het parkeerbeleid dan ook niet als een instrument om autogebruik onaantrekkelijker te maken. Voor ons is het heel simpel: een goed parkeerbeleid zorgt ervoor dat burgers en ondernemers zo dicht en goedkoop mogelijk bij hun eigen huis of bedrijf kunnen parkeren. Om dit te bereiken is meer maatwerk nodig. Geen straat is immers hetzelfde.

Economie niet boven woongenot


Een goede balans tussen economische belangen en leefbaarheid blijft echter cruciaal. Zéker in een drukbevolkte stad als de onze. Rotterdam The Hague Airport (of Zestienhoven, zoals velen van ons het vliegveld blijven noemen) is zowel op economisch als logistiek vlak een zeer belangrijke speler in het Rotterdamse. Uitbreiding van de luchthaven heeft aantrekkelijke voordelen voor de regio. We hebben echter ook te maken met het woongenot van de inwoners van Overschie en Hillegersberg-Schiebroek. Omdat uitbreiding binnen de huidige geluidscontouren niet te realiseren is, wil Leefbaar Rotterdam voorlopig een pas op de plaats maken.

Rotterdam jong en bruisend


Hier maken wij ons hard voor:

 • Ieder weekend een nachtmetro
 • Een soepele omgang met festivals, uiteraard met oog voor de buitenruimte en omwonenden
 • Meer 24-uursvergunningen voor horecaondernemers
 • Werken aan de terugkeer van de Dance Parade

Rust en levendigheid, broederlijk naast elkaar


Rotterdam moet rustig zijn voor wie rust zoekt en bruisend voor wie vertier zoekt. Vier jaar geleden beloofden we de Rotterdammers niet alleen een veilige, maar ook een levendige stad. Een stad die jongeren aantrekt die Rotterdam ook na hun studie als thuis blijven zien. We hebben hard gewerkt aan het waarmaken van die belofte, bijvoorbeeld door horecaondernemers de ruimte te bieden. We steunden flexibele sluitingstijden en het mogelijk maken van vlonderterrassen op parkeerplaatsen, zoals in de Witte de Withstraat. We bestreden betuttelde regeltjes, waardoor je tegenwoordig ook een biertje kunt drinken bij de kapper en voor je voordeur.

Wij gaven de stad een nachtmetro


De nachtmetro met Oud en Nieuw, een initiatief van Leefbaar Rotterdam, is een groot succes. En natuurlijk boden we ruimte aan festivals in onze mooie parken, uiteraard met een scherp oog voor de gevolgen voor het groen.

Sport


Hier maken wij ons hard voor:

 • Gratis sporten voor 65-plussers en een gereduceerd tarief voor kinderen tot 12 jaar
 • Stevige vinger aan de pols bij voortgang Feyenoord City

Meer sport, minder Playstation


Wereldwijd is er een handvol steden waarbij sport simpelweg in het DNA zit. Rotterdam behoort tot dat rijtje. Denk maar eens aan het indrukwekkende aantal sporthelden, evenementen, prestaties en niet te vergeten de drie eredivisieclubs die onze stad heeft voortgebracht. Toch is sport zoveel meer dan hetgeen we in het stadion of op televisie zien. Sport is ook, en misschien wel vooral, het bedauwde veld op zaterdagochtend, de grappen in de kleedkamer en de vrijwilliger die altijd voor z’n cluppie klaar staat. Sportverenigingen vormen het sociale cement in zoveel wijken in onze stad. En bovendien: sporten is gezond. Zeker nu fysieke arbeid en buitenspelen steeds meer worden vervangen door zittend werk en de Playstation, waardoor obesitas een steeds grotere bedreiging voor de volksgezondheid vormt. Dat maakt sport, in combinatie met gezonde voeding, de komende jaren alleen maar belangrijker. Dit geldt in de eerste plaats voor kinderen. Wij zouden dan ook graag zien dat scholen nog meer aandacht aan sport en gezonde voeding besteden. Ook kan het geen kwaad om het jeugdsportfonds nog eens extra onder de aandacht te brengen.

Vinger aan de pols bij Feyenoord City


Daarnaast speelt de voorgenomen verhuizing van Feyenoord in de komende jaren een belangrijke rol. Feyenoord City biedt de club en de stad Rotterdam grote kansen, maar bij een groot deel van Het Legioen doet het aanstaande afscheid van de Kuip ook pijn. Dat begrijpen wij. Wij zijn immers ook Rotterdammers. Leefbaar Rotterdam heeft haar steun voor de verhuizing uitgesproken, maar zal scherp blijven op de harde gevraagde garanties met betrekking tot parkeergelegenheid, het spelersbudget en de aanbesteding.

Cultuur


Hier maken wij ons hard voor:

 • Einde aan dominantie elitaire cultuur: toegankelijkheid als norm in cultuurbeleid
 • De gemeente subsidieert niets wat de markt ook kan oppakken
 • Onderwijs: lessen Rotterdams cultureel erfgoed in plaats van cultuureducatie

Niet elitair, maar breed toegankelijk


Cultuur hoeft niet altijd bij iedereen in de smaak te vallen. Wij gunnen iedereen zijn pleziertje. Over smaak valt immers niet te twisten. Over subsidiëring daarentegen wel. Veel te lang is het Rotterdamse cultuurbeleid gedomineerd door elitaire uitwassen die slechts voor een enkeling aantrekkelijk zijn. Leefbaar Rotterdam wil juist dat bij de besteding van belastinggeld aan cultuur wordt uitgegaan van de voorkeuren van de gemiddelde Rotterdammer. De culturele sector moet immers geen behoeften aan de samenleving opleggen, maar uit de samenleving ophalen. Wij verlangen een veel ondernemender houding van de culturele wereld. Dat is helemaal geen vies woord, maar gewoon gezond verstand. De gemeente moet immers geen suikeroom willen zijn voor culturele instellingen die hun exploitatie niet rond krijgen.

Kennis van de eigen stad


Wat we wél moeten doen, is jonge Rotterdammers kennis laten maken met het culturele erfgoed dat onze stad hen te bieden heeft. Daarin zien wij veel meer dan in de huidige vorm van cultuureducatie.

Rotterdammers aan zet


Hier maken wij ons hard voor:

 • Aanmoedigen en verder doorvoeren van digitale meningspeilingen en referenda
 • Rechtstreeks door bevolking gekozen burgemeester
 • Informeren buurtbewoners door digitale kaart met alle ontwikkelingen en werkzaamheden in Rotterdamse wijken
 • Verkoop aandelen Eneco indien opbrengst ten goede komt aan Rotterdam en de Rotterdammers

“Het is niet een kwestie van u vraagt en wij draaien. Wie veranderingen in dit land wil, zal in beweging moeten komen.”

Politiek mét kiezers, niet tégen kiezers


Deze woorden van Pim Fortuyn raken de kern van onze visie op de lokale democratie. U heeft het voor het zeggen. Niet alleen bij gemeenteraadsverkiezingen, maar ook in de vier jaar ertussen. Dat vergt inspanningen van twee kanten. Wij geven macht uit handen, u moet hem grijpen. U weet immers veel beter dan de ambtenaren aan de Coolsingel wat er nodig is in uw wijk. Dat betekent dat we u zoveel mogelijk directe inspraak geven op ontwikkelingen in uw buurt en straat. Niet als mosterd na de maaltijd, maar vooraf. Niet alleen in benauwde zaaltjes, maar ook online. We nemen afscheid van de oude deelgemeentegrenzen door de gebiedscommissies om te vormen tot vertegenwoordiging op wijkniveau.

De achterkamertjes kunnen écht niet meer


Het Haagse benoemingscircuit in de achterkamertjes kan écht niet meer

De burgemeester wordt wat ons betreft voortaan rechtstreeks door de Rotterdamse bevolking gekozen.. En natuurlijk stimuleren we de parel van de directe democratie: het referendum.

Rotterdams geld voor een beter Rotterdam


Energiebedrijf Eneco is veranderd in een volledig commercieel bedrijf dat acteert op een vrije energiemarkt met veel concurrenten. Daarom zien wij voor de gemeente geen reden meer om aandeelhouder te blijven. Een meerderheid van de Rotterdamse raad, inclusief Leefbaar Rotterdam, heeft zich inmiddels uitgesproken voor de eerste stap in het verkopen van de Rotterdamse aandelen in Eneco. De nieuwe gemeenteraad kan definitief instemmen met de verkoop. Voor ons is de keuze helder: als de opbrengst in onze ogen ten goede komt aan Rotterdam en haar inwoners, dan gaan wij akkoord. Hierbij denken we aan investeringen in veiligheid, zorg en onderwijs en infrastructurele projecten zoals het overkappen van de ’s-Gravendijkwal. Mocht zich echter een meerderheid aftekenen voor een ongewenste besteding van het geld, dan voelen wij ons vrij om de steun tot verkoop in te trekken.