Zorgfraude, het blijft een heikel punt zoals in rapportages van het NRC [1] waar te nemen is. Vanuit Lokale Zaken is onlangs het rapport ‘zorgfraude in Rotterdam’ verschenen en besproken in de commissie BOFV. Uit dit rapport blijkt dat ook in Rotterdam, met name in de toch al kwetsbare wijken, ondermijnende zorgfraude een enorm probleem is. Het blijken vooral kleine zorgbureaus die opgericht worden voor criminele activiteiten en vervolgens ongestraft hun gang kunnen gaan, daar waar zij nauwelijks vergunningsverplichtingen hebben. Deze geringe wetgeving voor kleine zorgbureaus (minder dan tien werknemers) zorgt ervoor dat screening vooraf nauwelijks mogelijk is. De lastig te straffen zorgfraudeurs hebben een schadelijk effect op zorgbehoevenden en zorgen ervoor dat gemeenschapsgeld wegvloeit naar criminele organisaties.

Leefbaar Rotterdam is van mening dat het onacceptabel is dat frauduleuze zorgbureaus ongestraft hun gang kunnen gaan in onze stad. Zorgbehoevende Rotterdammers verdienen goede zorgarrangementen en de gemeente Rotterdam moet alles op alles zetten om de criminele uitbuiting tegen te gaan.

Ik heb hierover dan ook de volgende vragen aan het college:

  1. Hoe veel (semi-) open house contracten heeft de gemeente Rotterdam met zorgbureaus?
  2. Hoe veel van deze zorgbureaus hebben geen Wtza-vergunning omdat zij minder dan 10 zorgverleners in dienst hebben?
  3. Op welke wijze vindt screening/ toetsing van de kwaliteit en integriteit van zorgbureaus met een (semi-) open house voorafgaand contractering plaats?
  4. Op welke wijze vindt screening/ toetsing van de kwaliteit en integriteit van zorgbureaus met een (semi) open house contract gedurende de contractperiode plaats?

Sinds oktober 2022 is het mogelijk om binnen (semi-) open house procedures een Bibob-toets te verrichten, waar dit eerst niet het geval was [2]. De wetswijziging van de Wet Bibob kan daarmee bijdragen aan de behoefte van de gemeente Rotterdam om ondermijnende zorgfraude te bestrijden. Gemeentes als Almelo [3] en Nijmegen [4] gingen Rotterdam al voor met succesvolle toepassing van de Wet Bibob.

  1. Is het college op de hoogte van de wetswijziging welke het mogelijk maakt de Wet Bibob toe te passen voor (semi-) open house procedures?
  2. Is het college op de hoogte van het feit dat in ieder geval bovenstaande gemeentes de Bibob-toets uitvoeren bij (semi-) open house procedures? Wat is de reactie hierop?
  3. Ziet het college binnen de huidige juridische context de mogelijkheid om de Wet Bibob toe te passen binnen (semi-) open house procedures?
  4. Is de Bibob-toets eerder toegepast als instrument om aan de voorkant de integriteit van een gecontracteerde zorgaanbieder te toetsen? Zo ja, hoe vaak? Zo nee, waarom niet?

Afgaande van de informatie die de website van de gemeente Rotterdam [5] wordt de Wet Bibob, ondanks de wetswijziging die dit mogelijk maakt, tot op heden niet toegepast bij het contracteren van zorgbureaus.

  1. Ziet het college de mogelijkheid de Bibob-toets toe te passen voorafgaand het contracteren van kleine (minder dan 10 werknemers) zorgbureaus in Rotterdam? Zo nee, waarom niet?
  2. Is het college bereid het gesprek aan te gaan met de G4 over het toepassen van de Wet Bibob tegen ondermijndende zorgfraude, om op die manier een waterbedeffect richting deze steden te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Caroline Aafjes-van Aalst

Raadslid Leefbaar Rotterdam

[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2023/01/19/zorgfraude-wijkverpleging-is-lastig-aan-te-pakken-a4154794

[2] https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/open-house-procedures-bibob-toets-nu-ook-mogelijk

[3] Https://www.rtvoost.nl/nieuws/2070901/gemeente-almelo-gaat-zorgaanbieders-voortaan-strenger-screenen-in-strijd-tegen-zorgfraude

[4] https://nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/29974d11-f7cf-429b-b119-a9d7272aad6b?documentId=dc8dae18-9991-4098-89a7-ada3fa762f18&agendaItemId=76e8e058-d907-4b86-9138-8cc351085de1

[5] https://www.rotterdam.nl/bibob