Op 18 oktober 2018 is de motie onder de noemer ‘Wijkagent beter bekend’ aangenomen, door toenmalig raadslid Eerdmans [1]. Hierin verzocht de raad aan het college een brede bekendheid voor wijkagenten onder bewoners te realiseren, en op de politiewebsite het mailadres en een foto te plaatsen van de wijkagent [2]. Hierop heeft burgemeester Aboutaleb een brief gestuurd naar toenmalig korpschef Akerboom met het verzoek dit op landelijk niveau te realiseren.

Leefbaar Rotterdam staat pal achter de wijkagent en, maar natuurlijk, achter de motie ‘Wijkagent beter bekend’. Daarom de volgende vragen aan de burgemeester hierover:

  1. Zijn er meetbare indicatoren die aangeven of de Rotterdamse wijkagenten nu meer naamsbekendheid hebben dan voorheen? Zo ja, welke zijn dit? En wat zijn de resultaten?
  2. Heeft het college nagedacht over verdere stappen betreft een betere bekendheid van de Rotterdamse wijkagenten? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
  3. Bekijkt het college ook andere invalshoeken tot communicatie in het kader van het beter bekend maken van de wijkagent, zoals de werkzaamheden en de werkplek?

Tevens is er op 11 maart 2019 een aanpassing aan het afdoeningsvoorstel van de motie ‘Wijkagent beter bekend’ geopenbaard, waarin het volgende staat in de brief richting korpschef Akerboom: ‘Daarnaast ben ik in lijn met de strekking van deze motie met de politie overeengekomen dat nieuwe wijkagenten zich huis-aan-huis gaan voorstellen in de wijk met een briefkaartje met hun foto en persoonlijk mailadres.’ Hierover de volgende vragen:

  1. Is er in iedere wijk sprake geweest van een huis-aan-huis communicatie of visitatie van de wijkagenten? Zo nee, in welke wijken is dit dan niet gebeurd, en waarom niet?
  2. Indien er sprake is van een nieuwe wijkagent, doet deze dan ook een huis-aan-huis communicatie of visitatie? Zo nee, waarom niet?
  3. Doen wijkagenten aan structurele huis-aan-huis communicatie of visitatie eens in de zoveel jaar? Zo ja, om de hoeveel jaar is dit? En zo nee, heeft het college nagedacht om dit te implementeren?

De brief richting Akerboom geeft ook aan dat ‘agenten ludieke manieren hebben bedacht om in contact te komen met burger in hun wijk’, hierover de volgende vragen:

  1. Op wat voor manieren hebben de Rotterdamse wijkagenten contact gezocht met de Rotterdammers?
  2. Zijn er manieren die zeer effectief zijn geweest om de Rotterdammers te bereiken? Zo ja, welke zijn dit, en worden deze breder ingezet?
  3. Zijn wijkagenten op dit moment nog steeds actief bezig met het bedenken van nieuwe manieren om Rotterdammers beter te kunnen bereiken?
  4. Wordt er gekeken naar ‘best practises’ van andere gemeenten? Zo ja, worden deze ook in Rotterdam geïmplementeerd, en welke zijn dit?

[1] https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7406159/1#search=%22Wijkagent%20beter%20bekend%22

[2] https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7405865/1#search=%22Wijkagent%20beter%20bekend%22

[1] https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Reports/Document/2ef48e98-6e6a-4633-9a8e-3e9c1a573984?documentId=db1cc267-e207-4117-be88-d5580ca82f7f