In het AD viel op donderdag 25 mei te lezen dat het aantal meldingen van overlast door verwarde personen in haast heel Nederland is gestegen. Daarbij is helaas ook een stijging in Rotterdam waar te nemen. In de gemeente Rotterdam werden vorig jaar 7864 meldingen gemaakt van overlast door een verward persoon. Dit beeld wordt helaas bevestigd door de dagelijkse ervaringen van Rotterdammers op- en in hun straat.

Leefbaar Rotterdam kaart al sinds jaar en dag de problemen rondom verwarde personen aan. Wat ons betreft is moet er dan ook meer werk worden gemaakt in het voorkomen van verward gedrag. Dit is in het belang van het – in toenemende aantallen – Rotterdammers in geestelijke nood, maar is ook van belang voor het tegengaan van overlast of veiligheid die onze inwoners door het gedrag van verwarde personen ervaren.

Ik heb hierover dan ook de volgende vragen aan het college:

  1. Herkent u de toename van het aantal verwarde personen in Rotterdam?
  2. Hoe verhouden deze aantallen zich tot voorgaande jaren, ook voor corona? Graag een uiteenzetting hiervan.
  3. Is er ook een stijging van meldingen waarneembaar bij het Rotterdams meldpunt Zorgen om een Ander? Zo ja, hoe groot is deze stijging? Is hierin onderscheid te maken tussen telefonische en digitale meldingen?
  4. Is de stijging in de regio vergelijkbaar met die in Rotterdam? Zo nee, hoe duidt de wethouder deze scheve verhouding?
  5. Kunt u het verward gedrag per leeftijdsgroep uiteenzetten? Zijn hier volgens de wethouder trends of verschuivingen in te zien?
  6. Kloppen de signalen dat een flink percentage van de MOE-landers verward gedrag vertoond? Zo ja, hoe kijkt de wethouder naar deze ontwikkeling?
  7. Bent u het met Leefbaar Rotterdam eens dat mensen met GGZ problematiek voldoende zorg (op de juiste plaats) moeten krijgen?
  8. Hoe kijkt de wethouder aan naar de huidige druk op GGZ-hulpinstellingen?
  9. Lopen er reeds specifieke acties om deze steeds groter wordende groep passende hulp te bieden? Zo ja, kan de wethouder deze acties toelichten?
  10. Bent u het met Leefbaar Rotterdam eens dat Rotterdammers gevrijwaard moeten worden – en blijven van overlast door verwarde personen, zodat zij veilig over straat kunnen? Zo ja, wat gaat de wethouder hieraan doen? Zo nee, waarom niet?

[1]  https://www.ad.nl/amersfoort/steeds-vaker-meldingen-van-overlast-door-verwarde-personen-ik-blaas-hier-de-hele-boel-op~a9e5bea0/

Deze vragen zijn ingediend door Leefbaar-raadslid Caroline Aafjes-van Aalst