Waterwijk is een prachtig pareltje binnen onze gemeentegrenzen. Groen, water en een open ruimte vullen elkaar perfect aan. Ook overlastgevende jongeren hebben inmiddels deze plek ontdekt. Zij hangen hier rond, met name rond de gemeenschappelijke vlonders aan het water. Vooral in de zomer leidt dit tot vervelende taferelen, zoals lawaai, vernieling, intimidatie en vuilnis.

Het wijkcomité Nesselande heeft inmiddels namens de bewoners van de Waterwijk actie ondernomen. Zij hebben de wethouder Buitenruimte verzocht om alle openbare vlonders te verwijderen voordat het zomerseizoen begint, zodat de zomeravonden ook voor de bewoners weer draaglijk worden. Leefbaar Rotterdam vindt het triest dat het zover heeft moeten komen. Als er overlast is dient de primaire reactie daarop adequate handhaving te zijn. Het feit dat de gemeente overgaat tot afsluiting van straten en het verwijderen van gemeentelijke infrastructuur is wat ons betreft een triest brevet van onvermogen als het gaat om handhaving tegen overlastgevende jeugd. Wij staan voor een schoon, heel en veilig Waterwijk. Het ene concept (veilig) moet niet ten kosten gaan van het andere concept (heel). Daarnaast zijn er veel Waterwijkers die óók gebruik maken van deze openbare vlonders. Gedragingen van de een mogen niet ten koste gaan van het genot van de ander.

Raadslid Benvenido van Schaik heeft dan ook de volgende vragen gesteld:

  1. Wat is de reactie van de wethouder op de brief van het wijkcomité Nesselande?
  2. Hoeveel overlastmeldingen heeft de gemeente ontvangen vanuit de Waterwijk tijdens het zomerseizoen?
  3. Komt het vaker voor, indien er sprake is van overlast, dat er wordt gekozen om publieke voorzieningen (zoals openbare vlonders) te verwijderen? Zo ja, wat zijn de kosten, hoe vaak en waar is dit voorgekomen én is het niet ontzettend wrang om alle gebruikers van een publieke voorziening te pakken op het gedrag van groepjes?
  4. Sinds het uitbreken van de coronacrisis, en de daarbij gepaarde coronamaatregelen, is de drukte op recreatieve plekken in Rotterdam flink toegenomen. Het zogenaamde zomerprotocol parken en stranden is om die reden geïntensiveerd. Dit gebeurt onder meer aan het strand in Nesselande, dichtbij de Waterwijk. Is de wethouder bereid om de extra handhavingscapaciteit die het zomerprotocol met zich meebrengt ook in te zetten ten behoeve van de Waterwijk? Zo nee, waarom niet?