Met de zomer in volle gang genieten veel inwoners van Rotterdam van het prachtige weer. Helaas ervaren de bewoners van Nesselande juist in deze periode veel problemen. De start van de zomer brengt namelijk chaos met zich mee voor de Nesselanders.

In de tuinen staan wildplassers, er ligt afval rondom de vuilnisbakken en er worden overal auto’s verkeerd geparkeerd wat problemen veroorzaakt voor zowel ondernemers als bewoners. Bovendien ervaren zij overlast van groepen luidruchtige jongeren. De leefbaarheid in deze wijk staat iedere zomer zwaar onder druk. Voor Leefbaar Rotterdam is dit onacceptabel. Rotterdammers moeten kunnen genieten van het strandje aan de Zevenhuizerplas, maar dit moet wel in goede harmonie met de bewoners gaan. Dit gaat om normen en waarden van sommige bezoekers, maar ook om goede voorzieningen vanuit de gemeente om deze harmonie maximaal mogelijk te maken.

Leefbaar Rotterdam heeft daarom de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van de hierboven beschreven problematiek? Zo ja, welke acties heeft het college al ondernomen om dit te voorkomen en welke acties gaat het college nog nemen?Ziet het college een kans om het evenemententerrein naast parkeerterrein Nesselande, wanneer het niet in gebruik is, te benutten als extra parkeerterrein tijdens de zomermaanden?

De fractie van Leefbaar Rotterdam ontvangt al geruime tijd signalen over de toiletten die buiten werking zijn, met alle gevolgen van dien. Dit kan écht niet en moet zo snel mogelijk adequaat opgepakt worden.

3. Kan het college aangeven binnen welke termijn de toiletvoorzieningen weer in bedrijf kunnen worden genomen? Zo ja, wanneer? Zo niet, overweegt het college om een tijdelijke toiletvoorziening te plaatsen totdat de reparatie is voltooid?

De afvalbakken kunnen de constante stroom van afval niet aan, met als gevolg dat er rondom de vuilnisbakken stapels zwerfvuil ontstaan.

  1. Is het college bereid om meer maatregelen te nemen tegen zwerfvuil rondom het strand van Nesselande? Zo ja, wanneer kunnen we dit verwachten? Zo nee, welke alternatieve oplossing stelt het college voor om de afvalproblematiek op te lossen?
  2. Is het college van plan om de handhaving in dit gebied met betrekking tot foutparkeerders, brullende motoren, wildplassers en afvaldumpers de komende tijd aan te scherpen? Zo ja, wanneer kunnen we deze aanpak verwachten? Indien dit niet gaat gebeuren, ontvangen wij graag toelichting waarom.

Naast de uitdagingen die zich voordoen bij het strand, zijn er ook problemen op de weg naar Nesselande. Zo ontvangen wij signalen over zwartrijders die bij aankomst op station Nesselande de poortjes opentrappen of direct achter anderen aanlopen om door de poortjes te glippen. Dit is funest voor het veiligheidsgevoel rondom station Nesselande.

  1. Is het college bereid om (in samenwerking met de RET) strengere handhaving te realiseren rondom station Nesselande? Zo ja, kunt u aangeven wanneer dit zal gebeuren? Zo niet, waarom?

Deze vragen zijn ingediend door Leefbaar-raadslid Benvenido van Schaik