In Nesselande wordt al enige tijd gewerkt aan een project voor flexwoningen. Bij inwoners en de wijkraad heerst nog altijd veel onrust en onvrede over de manier waarop het proces wordt vormgegeven tot de totstandkoming van de flexwoningen in deze wijk. Een kleine greep uit de gevoelens is in dit artikel terug te lezen

Naar aanleiding van contact tussen onze fractie en inwoners, hebben wij de onderstaande vragen over dit betreffende plan. De onderstaande vragen gaan over allerlei aspecten van het plan, om zowel voor ons als controleurs scherp te krijgen wat de huidige stand van zaken is, maar ook voor inwoners om een beter beeld te krijgen van vragen die ook bij hen leven.

Daarom willen wij de volgende vragen stellen aan het college:

– Wat is momenteel de huidige stand van zaken rondom de plannen voor flexwoningen in Nesselande?
– Welke aanpassingen zijn er gepleegd aan dit plan naar aanleiding van de zorgen van alle inwoners?
– Welke contactmomenten zijn er geweest tussen ontwikkelaar en/of gemeente en de inwoners rondom dit plangebied?
– Inwoners spreken naar aanleiding van contact met de ontwikkelaar, over mogelijk 250 flexwoningen ipv de eerder 200 stuks die gecommuniceerd zijn naar de gemeenteraad. Wat is
de uiteindelijke wens om hier te ontwikkelen?
– Welk percentage van dit aantal woningen wordt gereserveerd voor statushouders en waarom is er gekozen voor dit aantal?
– Hoeveel woningen worden gereserveerd voor woningzoekenden uit Nesselande? Of krijgen zij eventueel in het algemeen voorrang op deze woningen?
– Wanneer zal er bestuurlijke besluitvorming plaats gaan vinden over dit plan? Komt dit nog op de raadsagenda of de agenda van het College van B&W?
– Gezien de eerder uitgesproken wens om een fors gedeelte van deze woningen te reserveren voor statushouders en zorgbenodigden; hoe zal er voor de juiste toezicht en hulp gezorgd gaan worden voor de toekomstige bewoners en huidige omwonenden?
– Er is momenteel al veel overlast (straatraces en drugsoverlast) op het aangrenzende industrieterrein waar ook veelvuldig meldingen van worden gemaakt. Zijn meldingen van
overlast op deze locatie bekend en zo ja, hoe verwacht het college dat deze overlast gaat mixen met nieuwe woningen op deze plek?