Leefbaar Rotterdam kaartte enige tijd geleden de problematiek aan rondom overlast en bedelarij op het Zuidplein. De antwoorden van de burgemeester zijn helaas teleurstellend. De meervoudige problematiek rondom daklozen, dealers en verwarde personen wordt niet herkend. Sterker nog: volgens de burgemeester is het enkel wat drukker rondom het Zuidplein omdat de scholen weer begonnen zijn.

Leefbaar Rotterdam kijkt niet weg voor dit probleem en wil nu dat de burgemeester zelf onderzoek gaat doen naar de problemen die er zijn. Als de signalen niet worden herkend, ga dan zelf in gesprek met bewoners, ondernemers en reizigers. Zo nemen we Rotterdammers serieus in het vormen van veiligheidsbeleid op plekken zoals Zuidplein.

Om deze redenen heeft Ingrid Coenradie de volgende 7 vragen gesteld:

  1. Kan het college aangeven waarom er niet concreet wordt ingegaan op de problematiek die ’s avonds speelt op en rondom het Zuidplein? Is het college van mening dat scholieren overdag meer overlast veroorzaken dan dronkenlui, bedelaars, verslaafden, dealers en andere groepen in de avonduren? En zo ja, waaruit blijkt dat?
  2. Eerder stelde het college dat er geen specifieke statistieken worden bijgehouden over de inzet. Waarom niet? En vanaf welk punt, of vanaf hoeveel meldingen/signalen, is men bereid om dit wel bij te houden?
  3. Eerder stelde het college dat pleinstewards in de avonduren aanwezig zijn en dat zij melding maken van overlast. Hebben zij een vaste route en/of tijdsti(pen) wanneer zij rondom het Zuidplein aanwezig zijn? En hoeveel meldingen van overlast hebben zij de afgelopen periode gemaakt rondom het Zuidplein? Kan dit uitgesplitst worden per ‘type’ overlast?
  4. Het college stelde eerder ook dat er op dit moment voldoende inzet is voor het gebied. Op basis van welke concrete gegevens blijkt dit, aangezien er geen specifieke statistieken worden bijgehouden over de inzet?
  5. Het college stelde tevens eerder dat er ‘onderzocht wordt welke maatregelen er genomen moeten worden om op de juiste manier in te blijven spelen op de ontwikkelingen rondom het Zuidplein in relatie tot de realisatie van Hart van Zuid’. Wat wordt hiermee bedoeld? Gaat dit over veiligheid, of over veiligheid in relatie tot andere zaken? En zo ja, welke? Wij horen graag wat u hier concreet mee bedoeld en op welke ‘soort’ maatregelen het college precies doelt.
  6. Het college stelt dat in de omgeving van het Zuidplein slechts twee HKD-voorzieningen zijn gepositioneerd. Echter, in de omliggende wijken Vreewijk, Bloemhof en Tarwewijk zijn ook HKD-voorzieningen, of kleinschaligere woonvormen voor kwetsbare doelgroepen, gepositioneerd. Deze neemt u niet mee in de beantwoording/analyse, terwijl het Zuidplein een locatie is die de wijken Carnisse, Tarwewijk, Vreewijk en Bloemhof als het ware samenbrengt. Waarom worden de HKD-voorzieningen uit deze wijken niet meegenomen? Hebben wij zicht op mogelijke kwetsbare groepen uit deze wijken?
  7. Gezien het grote verschil tussen de zienswijze van het college en de ontvangen signalen, pleit Leefbaar Rotterdam voor een onderzoek naar de veiligheid van het Zuidplein tijdens de avonduren (dus na de spits, wanneer de scholieren er nagenoeg niet meer zijn). Is het college bereid om dit onderzoek op te tuigen en hierbij bewoners, ondernemers (die in de avonduren open zijn) en reizigers te betrekken? En is het college bereid om hier ook de politie, Toezicht & Handhaving, Pleinstewards en OV-surveillanten te betrekken? Zo nee, waarom is het college niet bereid om tegemoet te komen aan de signalen vanuit diverse hoeken?