Oost, west, in de seniorenflat is het nog niet altijd best.

Leefbaar Rotterdam werd afgelopen weekend op de hoogte gesteld via een artikel in het AD1 waarin de misstanden in (voormalige) seniorenflats en thuisplusflats aan de kaak worden gesteld. Bewoners van deze (voormalige) 55+ flats en thuisplusflats zijn bang om ’s avonds hun woning uit te gaan en ervaren overlast van medebewoners. Overlast door bijvoorbeeld ex-gedetineerden, (soft) drugs- en alcoholverslaafden of mensen die te maken hebben (gehad) met psychische problematiek.

Waar de oudere Rotterdammer voorheen in flats als de Snoek, de Kulk, het voormalig Humanitascomplex op het Bergwegplansoen en de IJsselburgh in Beverwaard een rustig onderkomen en een goede oude dag genoot, is drugsgebruik en -handel op de gangen, geklop op de voordeuren door verwarde personen en zelfs steek- en schietpartijen met dodelijke afloop in de (voormalige) seniorenflats helaas regelmatig aan de hand.

Leefbaar Rotterdam komt zoals altijd op voor onze ouderen en is van mening dat deze ouderen een fijne oude dag in hun senioren- of thuisplusflat verdienen.

Leefbaar Rotterdam heeft dan ook de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college op de hoogte van de bovenstaand en in het AD vermeldde geschetste situaties? Zo ja, heeft het college hier al acties aan verbonden?
  2. Is er een quotum in de (voormalige) 55+ flats en (aankomende) thuisplusflats hoeveel (ex-) verslaafden, ggz-patiënten of andere bijzondere doelgroepen opgevangen kunnen worden? Zo ja, hoe zit dit quotum eruit en worden deze actief gehandhaafd? Zo nee, bent u het met Leefbaar Rotterdam eens dat zo’n quotum ingevoerd zou moeten worden?
  3. Krijgen de (ex-) verslaafden en mensen met (o)ggz problematiek wel voldoende zorg om zelfstandig te kunnen wonen? Zo ja, wordt hier tussen betrokkenen en bewoners overleg over gepleegd? En hoe wordt bepaald wanneer en welke zorg voldoende is?
  4. Bent u het met Leefbaar Rotterdam eens, dat bepaalde flats (zoals eerdergenoemde) waar al veel senioren wonen, het label 55+ flat/ thuisplusflats weer terug moeten krijgen zodat senioren in de toekomst ogenschijnlijk een geborgen veiligheidsgevoel hebben in deze flats?
Ook na de column ‘Waarom de Rotterdamse thuisplusflats een zegen is’2 kwamen minstens zoveel kritische noten als complimenten binnen bij Leefbaar Rotterdam. Waar veel Rotterdammers net als wij blij zijn met de komst van meer thuisplusflats verspreid over de stad, werden ook eerdergenoemde problemen benoemd. Daarnaast bleek dat de voorzieningen, activiteiten en het onderhoud in een aantal thuisplusflats, zoals de Kulk en de IJsselburg, flink tekortschiet. De openbare ruimten staan leeg of zijn slecht onderhouden, activiteiten worden er niet- tot nauwelijks georganiseerd, de schoonmaak is niet op orde en een huismeester schittert in afwezigheid.
  1. Is de wethouder op de hoogte van het nalatig onderhoud in bovengenoemde flats? Zo ja, is de wethouder bereid in gesprek te gaan om de situatie te verbeteren?
  2. Kan de wethouder een lijst overleggen met flats waar het onderhoud naar zijn/haarinzien ondermaats is?
  3. Wat is de planning om deze flats te renoveren of achterstallig onderhoud in te lopen?
  4. Is er een mogelijkheid om de huismeesters/ conciërges in, met name ook in deavonduren, aanwezig te laten zijn in deze flats, zodat zij een stukje veiligheid kunnen waarborgen en overlast gevende bewoners en -bezoekers aan te kunnen spreken op hun gedrag?

1 https://www.ad.nl/rotterdam/waarom-de-rotterdamse-thuisplusflat-een-zegen-is~a93dd6fc/