Leefbaar Rotterdam werd vorige week opgeschrikt door het artikel in het AD, waarin wordt vermeld dat thuiszorgorganisaties Aafje en Laurens de noodklok luidden. Hen staat het water aan de lippen, gezien de regering het voornemen heeft uitgesproken komende vier jaar een bezuiniging van 600 miljoen euro op het al geringe budget van 3,8 miljard voor de thuiszorg door te voeren.

Het verder uitpersen van de thuiszorgsector heeft, zeker ook in Rotterdam, desastreuze gevolgen. In Rotterdam wordt tussen 2012 en 2030 een toename van 30% van het aantal 65-plussers verwacht. Thuiszorgorganisaties Laurens en Aafje geven aan hevig getroffen te worden omdat zij enerzijds te maken hebben met een krapper wordende arbeidsmarkt en anderzijds groeit hun cliëntenbestand. Het verder dichtdraaien van de geldkraan betekent voor hen dat zij de, nu toch al geringe, wijkverpleging nauwelijks meer kunnen meer kunnen aanbieden. Als klap op de vuurpijl betekent dit dat patiënten die anders thuis verzorgd kunnen worden, langer in het ziekenhuis dienen te blijven. Hiermee zullen de wachtlijsten in de toch al nijpende ziekenhuissector alleen nog maar groter worden.

Leefbaar Rotterdam is van mening dat oudere generaties recht hebben op een goede thuiszorg wanneer zij dit nodig hebben. Veel thuiswonende oudere Rotterdammers zijn afhankelijk van gedegen wijkverpleging. Terwijl deze met de huidige financiering al beperkt is, wordt de druk met een bezuiniging vanuit het Rijk hierop alleen maar groter. De Rotterdamse ouderen hebben zich altijd ingezet voor de stad, wij mogen hen op hun oude dag dan ook niet laten vallen.

Ik heb hierover dan ook de volgende vragen aan het college:

  1. Heeft de wethouder het artikel van het AD gelezen? Zo ja, wat is uw reactie?
  2. Erkent de wethouder dat een vergrijzend Rotterdam enorm drukt op de krappe arbeidsmarkt- en het toenemende cliëntenbestand van thuiszorgorganisaties?
  3. Is de wethouder op de hoogte van de bezuinigingen die het Rijk wil doorvoeren voor de thuiszorg? Zo ja, wat is uw verwachting van deze bezuiniging voor de Rotterdamse thuiszorg?
  4. Bestaat bij u, net als bij Leefbaar Rotterdam, de angst dat een gebrek aan wijkverpleging kan zorgen voor langere wachtrijen in de Rotterdamse ziekenhuizen?
  5. Zijn er, ondanks de geringe financiële middelen, mogelijkheden om extra handen te realiseren binnen de thuiszorg? Bijvoorbeeld door het stimuleren van opleidingen?
  6. Is de wethouder het met Leefbaar Rotterdam eens dat Rotterdamse ouderen recht hebben op een gedegen en specialistische wijkverpleging?
  7. Bent u bereid om een lobby richting het Rijk te starten om de wijkverpleging in Rotterdam veilig te stellen? Zo nee, waarom niet?