Vanochtend meldde het Landelijk Expertisecentrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG) in het AD dat de politie een ‘explosieve toename’ van eer gerelateerd geweld ervaart[1]. Waar in 2018 nog sprake was van 529 zogeheten ‘complexe eerzaken’, variërend van huwelijksdwang tot moord, was dat aantal in 2022 al opgelopen naar 682. Een stijging die binnen een jarenlange trend past en die voornamelijk te maken heeft met de aanhoudende instroom van migranten uit veelal islamitische landen, zoals ook de politie vaststelt. Inmiddels komt zo’n twintig procent van deze zaken voor rekening van Syriërs, terwijl voorheen de Marokkaanse en Turkse gemeenschappen de kroon spanden.

Uit cijfers van de politie blijkt dat Rotterdam tot de politieregio’s behoort waar de meeste gevallen van eer gerelateerd geweld plaatsvinden. Een vaststelling die niet als verrassing komt, maar desalniettemin zeer zorgelijk en woestmakend is. Deze praktijken moeten keihard worden bestreden en aangepakt. Voor primitievelingen die vrouwen met geweld hun achterlijke gedachtegoed en levenswijze willen opdringen is in Rotterdam geen plaats.

Wij hebben dan ook de volgende vragen aan het college:

 1. Bent u bekend met dit bericht?
 2. Deelt u de zorg en afschuw over de explosieve toename van eergerelateerd geweld?
 3. Ervaart u de geschetste toename van eergerelateerd geweld ook in Rotterdam?
 4. Hoeveel zaken van eergerelateerd geweld vonden vorig jaar in Rotterdam plaats? Hoe verhoudt dit aantal zich tot de jaren 2021, 2020, 2019 en 2018?
 5. Kunt u een specificering geven van het type eergerelateerd geweld dat vorig jaar in Rotterdam plaatsvond, uitgesplitst naar de belangrijkste typen geweld binnen de categorie ‘complexe eerzaken’? Zo nee, waarom niet?
 6. Kunt u aangeven in hoeveel gevallen het ging om geweld door (ex-)partners, in hoeveel gevallen om geweld door de eigen (directe) familie en in hoeveel gevallen om geweld door de (ex-)schoonfamilie?
 7. Kwamen ook in Rotterdam de meeste gevallen van eergerelateerd geweld vorig jaar op het conto van Syriërs? Om welk percentage gaat het? En kunt u een uitsplitsing geven van de meest voorkomende achtergronden onder Rotterdamse plegers van eergerelateerd geweld in 2022?
 8. Wat is uw oordeel over mensen die zogenaamd voor hun veiligheid naar Nederland komen, om vervolgens hier hun vrouwen, zussen, dochters en moeders te terroriseren?
 9. Deelt u de mening dat het grote aandeel Syriërs extra zorgelijk is gelet op de permanent hoge instroom van Syrische asielzoekers, die vervolgens door het Rijk als statushouders middels taakstellingen in groten getale aan Rotterdam worden toegewezen voor huisvesting? Zo nee, waarom niet?
 10. Erkent u het risico dat deze gang van zaken ertoe leidt dat het aantal gevallen van eergerelateerd geweld in Rotterdam de komende jaren fors zal blijven toenemen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze speelt u hierop in?
 11. Bent u het met ons eens dat de focus op het veronderstelde tekort aan voorlichting en begeleiding van migranten uit ‘traditionele gemeenschappen’, zoals in het AD-artikel door deskundigen wordt gesuggereerd, de omgekeerde wereld is? Deelt u onze mening dat het zonneklaar is dat je in Nederland vrouwen niet met geweld je wil kunt opleggen en dat repressie het antwoord dient te zijn op mensen die zich hier desondanks schuldig aan maken? Zo nee, waarom niet?
 12. Kunt u de meest recente stand van zaken geven met betrekking tot de implementatie, uitwerking en uitvoering van de acties naar aanleiding van de aangenomen motie ‘Water en brood in plaats van kopjes thee’ uit 2019 van Leefbaar Rotterdam-raadslid Tanya Hoogwerf?
 13. Deelt u de conclusie dat de afspraak in het coalitieakkoord om pal te staan voor de gelijkwaardigheid en veiligheid van vrouwen inhoudt dat eergerelateerd geweld in Rotterdam keihard bestreden dient te worden?
 14. Ziet u in de explosieve toename aanleiding om de Rotterdamse aanpak van eergerelateerd geweld aan te scherpen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke mogelijkheden ziet u hiertoe en welke acties gaat u ondernemen?

[1] https://www.ad.nl/binnenland/politie-ziet-explosieve-stijging-van-eergeweld-in-nederland~a1598a32/