Burgemeester Halsema van Amsterdam is bezig met instellen van een proef voor online gebiedsverboden. Dit doet zij naar aanleiding van ‘drilrapgerelateerde problematiek’. De gemeente Amsterdam heeft een juridische verkenning gedaan, waaruit is gebleken dat het ‘privacy-juridisch nog onontgonnen gebied’ is en dat er meer jurisprudentie nodig is om te zien of de huidige bevoegdheden van burgemeesters om openbare orde-verstoringen te voorkomen ook op deze manier ingezet worden [1].

Desondanks durft de Amsterdamse driehoek dit pad te bewandelen. Er wordt gewacht totdat een geschikte zaak zich voordoet, voordat de eerste ervaringen worden opgedaan. De kans dat de rechter deze proef de nek omdraait is aanwezig. Desondanks gaat Amsterdam ervoor, want zonder een proef zal meer juridische duidelijkheid lang op zich wachten. Bovendien is het een signaal richting het kabinet en de Tweede Kamer, de wetgevende macht.

Leefbaar Rotterdam vindt deze proef een interessante stap van Amsterdam. Wij hebben in het verleden in ons initiatiefvoorstel ‘Rotterdams Aanvalsplan Wapengeweld’ gepleit voor het aanpakken van de videoclips rondom drillrap, weliswaar niet 100% hetzelfde als hetgeen wat Amsterdam nu doet, maar wel een voorstel met enige overlap. Wij zien deze videoclips als versterkend effect van de gewelddadige straatcultuur die debet is van veel geweldsincidenten. Helaas kon dit voorstel toentertijd niet rekenen op een raadsmeerderheid [2].

Wij hebben de volgende vragen aan het college:

  1. Kan het college uiteenzetten hoe een online gebiedsverbod er concreet uitziet en hoe in de praktijk werkt?
  2. Heeft Rotterdam ook zo’n dergelijke juridische verkenning gedaan? Zo ja, wat kwam hieruit? Zo nee, waarom niet?
  3. In hoeverre verhoudt de aard van de problematiek rondom drillrap in Rotterdam zich tot de problematiek in Amsterdam? Is hierbij sprake van discrepantie of spreken we over een probleem van gelijke aard?
  4. Op 17 maart 2020 heeft de burgemeester het voorstel rondom het aanpakken van videoclips rondom drillrap ontraden. Dit vanwege de vrijheid van meningsuiting. Wel heeft hij gesteld dat teksten of uitingen die aanzetten tot haat, geweld of discriminatie en/of groepsbelediging, kunnen leiden tot opsporing en vervolging [3]. In hoeveel gevallen is dit voorgekomen? Om welke redenen is dit gebeurd? En wat is de aard van de straffen die zijn uitgedeeld?
  5. Leefbaar Rotterdam schrok van de recente uitspraak van de burgemeester waarbij hij drillrap als een mooie kunstvorm omschreef. Staat hij nog steeds achter deze uitspraak en waarop baseert hij dit?
  6. Indien de burgemeester nog altijd achter deze uitspraak staat; hoe verhoudt hij dit tot de soms buitengewoon denigrerende en geweldsverheerlijkende retoriek die vaak veel verder gaat en explicieter tot uiting komt dan bij andere vormen van hip hop?
  7. Hoe kijkt het college tegen deze gewaagde stap van de gemeente Amsterdam rondom de proef van online gebiedsverboden aan?
  8. Welke houding neemt het college, het OM en de politie aan tegenover deze proef? Is het bereid om de handschoen samen met Amsterdam op te pakken? Zo nee, waarom niet?
  9. Indien nee; op welk moment (ten opzichte van het proces rondom online gebiedsverboden)  is de Rotterdamse driehoek wél bereid om in te stappen ten faveure van online gebiedsverboden in onze stad?

[1] https://www.at5.nl/artikelen/217264/burgemeester-halsema-wil-proef-met-online-gebiedsverboden

[2] https://rotterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/686535/Gemeenteraad%2018-06-2020

[3] https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8552493/1/s20bb003379_3_48369_tds