Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30-09-2021 heeft Leefbaar Rotterdam op verschillende onderwerpen moties ingediend. Hieronder een overzicht welke moties van Leefbaar Rotterdam door de gemeenteraad zijn aangenomen:

Agendapunt: rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’

Motie: Raad uit de praktijk’

Draagt op: Bij het maken en evalueren van beleid op het gebied van zorg en ondersteuning voor ouderen, gebruik te maken van raad vanuit de werkvloer; Hiertoe een (flexibele) raad met mensen vanuit de praktijk/werkvloer op te richten die meedenkt, praat en feedback geeft over het ouderenbeleid; De input van deze “raad uit de praktijk” op te nemen in beleidsdocumenten en actieprogramma’s gericht op zorg en ondersteuning ten behoeve van ouderen.

Agendapunt: debat over ‘Vrouwenmoord‘

Motie: ‘Erken vrouwen als echte slachtoffers’

Draagt op: Te onderzoeken op welke manier er meer aandacht gegeven kan worden aan de benoeming van en de terminologie van ‘vrouwenmoorden/femicide’ in beleidsstukken en alle gemeentelijke communicatie over huiselijk geweld; In gesprek te gaan met media en hen verzoeken om bij berichten over vrouwenmoorden en huiselijk geweld dit soort waarschuwingsmeldingen te plaatsen met de route naar hulp bij deze categorie berichten

Agendapunt: debat over ‘Seksuele uitbuiting van jongeren‘

Motie: ‘Tik kinderen Tok ouders

Draagt op: Een Rotterdamse campagne te houden op kanalen zoals TikTok, gericht op kinderen en hun ouders, over het bespreekbaar maken van, én het weerbaar maken van jongeren tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag

Motie: ‘Rotterdam Rules’

Draagt op: De slagkracht van de burgemeester als “beste burgemeester van de wereld” in te zetten om dit complexe veld in beweging te krijgen en landelijke wet- en regelgeving mogelijk te maken om daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag te straffen en de pakkans te vergroten; Een lobby naar het Rijk te starten om met (grote) tech bedrijven en social media platforms in gesprek te gaan over het mogelijk maken van het inzetten van software om deepfake tegen te gaan, en over strengere richtlijnen en gebruikersvoorwaarden voor hun producten en services, waardoor zij beter kunnen toezien op de seksuele uitbuiting van jongeren op hun kanalen

Agendapunt: debat over ‘De menselijke maat‘

Motie: ‘De menselijke maat van beleid

Draagt op: bij raadsvoorstellen voor nieuwe beleidsprogramma’s en wet- en regelgeving een paragraaf ‘menselijke maat’ op te nemen, waarin de uitvoerbaarheid getoetst wordt en waarin benoemd wordt welke professionele ruimte uitvoerders nodig hebben en krijgen, en in hoeverre er ruimte is voor maatwerk richting de Rotterdammer