Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29-04-2021 heeft Leefbaar Rotterdam op verschillende onderwerpen moties ingediend. Hieronder een overzicht welke moties van Leefbaar Rotterdam door de gemeenteraad zijn aangenomen:

Agendapunt: Het voorstel tot vaststelling van de ‘Sportnota 2021+ Rotterdam Wereldse Sportstad’.

Motie: Sportief in de buurt

Draagt op: het aantal sportlocaties en sportvoorzieningen in iedere wijk op peil te houden en te behouden

Agendapunt: De voortgangsrapportage Jeugdzorg, alsmede de reactie van burgemeester en wethouders naar aanleiding van de initiatiefnotitie-Hoogwerf ‘Jeugdhulp: Zorg om de jeugd’.

Motie: Beschikbaarheid in plaats van bereikbaarheid

Draagt op: met de betrokken partijen maatregelen te onderzoeken om daadwerkelijke beschikbaarheid van de hulpverlening gedurende de avond en nacht te organiseren

Motie: Herijking jeugdzorgketen

Draagt op: een lobby te starten richting het Rijk voor de herijking van de takenpakketten van Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen met het doel de jeugdzorgketen te vereenvoudigen.

Motie: Inwijkhuizen

Draagt op: kleinschalige woonvormen (inwijkhuizen) uit te werken met een goede spreiding over de stad, in combinatie met de afbouw van (gesloten/zwaardere) verblijfsvoorzieningen en logeermogelijkheden

Motie: Toetsingscommissie PGB-zorg

Draagt op: een onafhankelijke toetsingscommissie op te richten om de Persoonsgebonden budget-aanvragen (PGB) van ouders voor jeugdhulp te toetsen op geschiktheid.

Motie: Budgetgaranties voor perceel D en E

Draagt op: met het oog op de nieuwe inkoopstrategie, te onderzoeken wat het effect is van het loslaten van budgetplafonds binnen perceel D en E.

Motie: Regie bij de casusregisseur

Draagt op: één vaste casusregisseur aan te stellen die van begin tot eind betrokken is bij het gezin en de hulp met alle andere betrokken instanties coördineert.

Agendapunt: De menselijke maat / maatwerk bij de gemeentelijke dienstverlening.

Motie: Mobiele dienstverlening in de wijken

Draagt op: te starten met een experiment waarbij een stadsbus de wijken langsgaat op vaste tijden teneinde de gemeentelijke dienstverlening dichterbij de burger te brengen.

Agendapunt: De voortgang van de aanpak High Impact Crime (HIC).

Motie: Door het hek te sluiten houden we de inbrekers buiten

Draagt op: 1. In Bloemhof aan geïnteresseerde bewoners borden of stickers voor op de hekdeuren uit te delen die de passanten aansporen om bij aankomst en vertrek de deur achter zich te sluiten. 2. Met VVE’s, woningcorporaties, verhuurders en bewoners in gesprek te gaan om, waar nodig, deurdrangers te plaatsen (waardoor de deur van het hek automatisch dichtvalt) en te onderzoeken of ze hierbij financieel ondersteund kunnen worden. 3. Te onderzoeken of bordjes, stickers en deurdrangers op hekdeuren van achterpaden.

Motie: Altijd een dichte deur voor de babbeltruc-crimineel

Draagt op: te onderzoeken of het beschikbaar stellen van gratis kierstandhouders en deurspionnen voor bewoners in straten waar veel babbeltrucs voorkomen, kunnen helpen om bewoners beter te beschermen. En daarbij te onderzoeken of gerichte campagnes tegen babbeltrucs een waardevolle bijdrage kunnen leveren om deze nare vorm van criminaliteit tegen te gaan;

Agendapunt: Voorkom de vaccinatiekloof.

Motie: Busje komt zo!

Draagt op: te starten met een pilot waarbij de coronatestbussen zo spoedig mogelijk worden ingezet als vaccinatiebus in de Rotterdamse wijken waar de vaccinatiegraad laag is en over de effecten van de vaccinatiebus te rapporteren aan de raad.

Agendapunt: Motie vreemd aan de orde van de dag

Motie: Verkoeling voor de viervoeters

Draagt op: een inventarisatie te maken van de huidige plekken in de stad waar er al hondenstranden zijn;  tevens een inventarisatie te maken van de wensen en mogelijkheden voor het aanleggen van nieuwe hondenstrandjes in de stad, bij bewoners, gebiedscommissies en wijkraden; op basis van deze input wanneer er een tekort wordt geacht aan hondenrecreatie, een voorstel te doen aan de raad tot het aanleggen van meer hondenstranden in de stad, waarbij het belang van groen geborgd blijft