Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 20-10-2022 heeft Leefbaar Rotterdam op verschillende onderwerpen moties ingediend. Hieronder een overzicht welke moties van Leefbaar Rotterdam door de gemeenteraad zijn aangenomen:

Agendapunt: Het (herziene) voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Schiekadeblok

Motie: Behoud van beeldbepalende objecten

Draagt op: Bij toekomstige bestemmingsplannen beeldbepalende objecten de dubbelbestemming “waarde cultuur” te geven en ze daarmee tegen sloop te beschermen. Mocht dit laatste wel wenselijk zijn om welke bestuurlijke afweging dan ook, dit helder uiteen te zetten en te beargumenteren. Hierover voor einde Q2 2023 te rapporteren aan de raad.

Motie: Red de ondernemers van het Schiekadeblok

Draagt op: De ondernemers uit het Schiekadeblok die nu buiten de boot dreigen te vallen, uit te nodigen als initiatiefnemers zoals benoemd in het coalitieakkoord. In gesprek te gaan met de ondernemers en hen actief te wijzen op de mogelijkheden om elders in de stad een 24 uurs vergunning aan te vragen en ze ook actief te betrekken bij nieuwe mogelijkheden voor nachthoreca die volgen uit het uitvoeringsplan Horeca. Dit te realiseren voordat deze ondernemers hun huidige onderkomen moeten verlaten. De Raad over de voortgang hieromtrent tijdig te rapporteren.

Agendapunt: Brief van burgemeester en wethouders over Midterm review en voortgang 2021 Nationaal Programma Rotterdam-Zuid

Motie: Vakmanschap op Zuid

Draagt op: mede aan de hand van de uitkomsten van de Taksforce Doelmatigheid van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) waar mogelijk de doelstelling van Kiezen voor Vakmanschap en de stappen hiernaartoe te intensiveren; deze stappen en de wijze waarop deze gemonitord kunnen worden aan de raad voor te leggen.

Motie: Concrete targets tegen ondermijning op Zuid

Draagt op: Als onderdeel van de nieuwe pijler veiligheid binnen het NPRZ specifiek over de aanpak van ondermijnende criminaliteit op Zuid te rapporteren aan de raad; In dat kader de aanpak, inzet, middelen en wijze van monitoring van de voortgang inzichtelijk te maken in het jaarverslag NPRZ en/of in het jaarverslag over de aanpak van ondermijnende criminaliteit; deze aanpak en wijze van monitoring in de NPRZ gebieden vooraf concreet te maken en te delen met de raad.

Agendapunt: Tweeminutendebat over ‘Rozenburg’, aangevraagd door het lid De Waard

Motie: Kunstwerk “Water” voor en door Rozenburgers

Draagt op: Een geschikte plaats te vinden voor het kunstwerk Water en dit project in de zomer van 2023 af te ronden en de Dorpsraad hierbij te betrekken.

Motie: Geef Rozenburgers een verblijfstrap

Draagt op: Proactief samen met de Rozenburgers een verblijfstrap (inclusief fietsgeul) te realiseren en volgende zomer dit project af te ronden.

Motie: Maak werk van de Rozet!

Draagt op: De Rozet zo snel mogelijk te slopen door proactief op zoek te gaan naar een ontwikkelaar om het plot te ontwikkelen,