Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17-06-2021 heeft Leefbaar Rotterdam op verschillende onderwerpen moties ingediend. Hieronder een overzicht welke moties van Leefbaar Rotterdam door de gemeenteraad zijn aangenomen:

Agendapunt: Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021

Motie: Betere voorlichting voor starters op de woningmarkt 

Draagt op: een lobby te starten om grote investeerders een substantieel bedrag te laten meebetalen om hun stroom op het publieke net van Stedin te brengen; de voortgang van dit proces te rapporteren aan de raad,

Agendapunt: bestuursmodel ‘De wijk aan zet’, alsmede de derde tussenrapportage evaluatie van het bestuursmodel 2018-2022.

Motie: Formeel gebiedsoverleg tussen de wijken

Draagt op: formeel gebiedsoverleg te verankeren en faciliteren voor wijken teneinde de slagkracht, samenwerking en ervaringen op wijkoverstijgende thema’s te optimaliseren.

Agendapunt: het onderhandelingsresultaat scenario WLQ+ Warmtebedrijf Rotterdam, alsmede een brief van burgemeester en wethouders over de toekomst van het Warmtebedrijf Rotterdam.

Motie: De juiste volgorde aanhouden 

Draagt op: om te wachten tot de andere partners ook aan boord zijn, voordat er een besluit wordt gevraagd aan de gemeenteraad, inzake definitief meedoen aan de WLQ+.