Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 06-07-2021 & 08-07-2021 heeft Leefbaar Rotterdam op verschillende onderwerpen moties ingediend. Hieronder een overzicht welke moties van Leefbaar Rotterdam door de gemeenteraad zijn aangenomen:

Agendapunt: Eerste herziening van de begroting 2021 en de Voorjaarsnota 2021

Motie: ‘Vertrouwen is de beste remedie voor mensen in de knel’ 

Draagt op: te werken aan (hersteld) vertrouwen van Rotterdammers die voor schuldhulpverlening in aanmerking komen en te communiceren met de raad welke stappen hiervoor ondernomen worden

Motie: ‘AIVD screening voor havenmedewerkers’

Draagt op: te onderzoeken of de mensen met vertrouwensfuncties in de haven een AIVD-screening kunnen ondergaan, om qua controlecapaciteit en inzet op een vergelijkbaar beveiligingsniveau te komen als organisaties zoals kerncentrales en Schiphol

Motie: Geen gelul, maar meer agenten in de wijk’

Draagt op: Een lobby op te zetten naar Den Haag waarbij we de landelijke politieke partijen houden aan de verkiezingsbelofte voor meer wijkagenten.

Motie: ‘Voorzorg arrangementen’ 

Draagt op: een verkenning en/of evaluatie te doen naar de huidige “vormen van voorzorg’ en te bezien welke verbeteringen hierin doorgevoerd kunnen worden.

Motie: ‘Houd Rotterdam leesbaar!’

Draagt op: een periodieke uitvoerige schouw te houden door Rotterdam waar niet in werking zijnde verkeersborden nog in de buitenruimte staan en welke opgeruimd dienen te worden.

Motie: ‘Meer prullenbakken op de markt’

Draagt op: een inventarisatie te maken op welke marktpleinen prullenbakken toegevoegd kunnen worden om zwerfafval tegen te gaan.

Motie: ‘Alle ballen verzamelen voor SDS’18 uit Ommoord’

Draagt op: in het kader van “Koers van de Stad 2021” € 8.000,00 bij te dragen aan handbalvereniging SDS’18 uit Ommoord.

Motie: ‘Maak werk van een Dag voor de Zorg!’

Draagt op: in gesprek te treden met het samenwerkingsverband ‘de Rotterdamse Zorg’ omtrent het vormgeven van deze waardering, de resultaten van dit gesprek terug te koppelen met de indiener van deze motie, indien akkoord van de indiener, in het kader van “Koers van de Stad 2021” € 112.500,00 bij te dragen voor bovengenoemd initiatief.

Motie: ‘Een bijdrage voor Fonds Bijzondere Noden Rotterdam’

Draagt op: in het kader van “Koers van de Stad 2021” € 28.000,00 bij te dragen aan Fonds Bijzondere Noden Rotterdam. 

Motie: ‘Een geschikt pand voor biljartvereniging ‘Het Anker’

Draagt op: in het kader van “Koers van de Stad 2021” € 21.000,00 bij te dragen aan biljartvereniging ‘Het Anker’ uit Rozenburg.

Motie: ‘Een steun in de rug voor de European Para Championships’

Draagt op: in het kader van “Koers van de Stad 2021” € 75.000,00 bij te dragen aan de European Para Championships.

Motie: ‘Vul die zakken voor Bloemhof!’

Draagt op: in het kader van “Koers van de Stad 2021” € 5.000,00 bij te dragen aan de Zakkenvullers van Bloemhof

Motie: ‘Verklein afstand tot werk, vergroot bereikbaarheid van de haven’

Draagt op: met werkgevers in gesprek te gaan slimmere manieren van vervoer mogelijk te maken voor alle werknemers(flex en vast), concrete mogelijkheden om de reistijd naar de haven(Europoort, De Botlek en Maasvlakte) voor werkzoekenden te verkleinen uit te zoeken en voor te leggen aan de raad.

Motie: ‘Verklein afstand tot werk, vergroot bereikbaarheid van de haven’

Draagt op: met werkgevers in gesprek te gaan slimmere manieren van vervoer mogelijk te maken voor alle werknemers(flex en vast), concrete mogelijkheden om de reistijd naar de haven(Europoort, De Botlek en Maasvlakte) voor werkzoekenden te verkleinen uit te zoeken en voor te leggen aan de raad.

Agendapunt: Het voorstel tot vaststelling van de inkoopstrategie Wijkteams, alsmede de inkoopstrategie Jeugdhulp, is aangenomen en er is gedebatteerd naar aanleiding van de brief van burgemeester en wethouders over de voortgang aanbesteding Welzijn en WMO-maatwerkondersteuning.

Motie: ‘Grip op de GRJR’

Draagt op: om de gemeentelijke regie op de (Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond) GRJR op te voeren en primair (bij) te sturen op de kwaliteit van de dienstverlening en de rapportage hiervan.

Motie: ‘Poten in de modder’

Draagt op: in de inkoopstrategie terugkerend als eis op te laten nemen dat alle betrokken contractmanagers verplicht een week ‘stage’ moeten lopen bij degene die dagelijks het werk uitvoeren binnen de jeugdhulp, dit te realiseren alvorens de start van de vaststelling van de regels en de aanbestedingen, te rapporteren aan de raad hoe de ervaringen van de contractmanagers en de daarbijbehorende aanpassingen zijn verwerkt in de inkoopstrategie.

Agendapunt: Het voorstel tot vaststelling van het ‘Hotelbeleid Rotterdam; wakker worden in een wereldstad’

Motie: ‘Voorkom hoteldrukte in het centrum’

Draagt op: Het genoemde maximumaantal hotelkamers van 1500 in het Business District mee te nemen bij de eerstvolgende evaluatie van het hotelbeleid, hierbij een update te geven van de stand van zaken van de gerealiseerde kamers en de wenselijkheid van het aantal kamers dat in de pijplijn zit, en hierover terug te koppelen aan de raad.