ingevoerd (niet noodzakelijk ingediend) op Donderdag, 24 november 2011

Motie Voortgangsrapportage ID/WIW (VERWORPEN)


Motie Voortgangsrapportage ID/WIW

Voor: LR, CU-SGP, GL, SP
Tegen: rest

De gemeenteraad, in vergadering bijeen op 24 november 2011 ter bespreking van het voorstel inzake de transitie ID en WIW,


constaterende dat

• het college per 1 juni 2012 de subsidies op ID’ers en WIW’ers met 40% terug wil schroeven;
• er ontslag dreigt voor ID’ers en WIW’ers en het college daarom verschillende maatregelen neemt om te voorkomen dat deze mensen zonder werk komen te zitten,


overwegende dat

• het van belang is dat de gemeenteraad tijdig geïnformeerd wordt over de resultaten voor de ID’ers en WIW’ers van deze maatregelen;
• een voortgangsrapportage in maart 2012 te laat zou zijn voor de gemeenteraad om, indien gewenst, bij te sturen,


verzoekt het college

• eind januari 2012 een voortgangsrapportage aan de raad te zenden waarin voor de ID’ers en WIW’ers onder meer terugkomt:
o het aantal voor wie ontslag is aangevraagd;
o het aantal dat is aangemeld bij het mobiliteitscentrum;
o het aantal dat via het mobiliteitscentrum is uitgestroomd;
o het aantal dat tegen het minimumloon is gaan werken;
o het aantal dat in reguliere dienst bij de huidige werkgever is gegaan;
o het aantal dat tussen 1 juni 2011 en 1 juni 2012 als ID’er c.q. WIW’er in dienst zal blijven bij de huidige werkgever, o.a. door ontschotting van de subsidies

en gaat over tot de orde van de dag.

Maarten Struijvenberg Setkin Sies Josine Strörmann
Leefbaar Rotterdam ChristenUnie-SGP SP

Meest recente moties

12 november 2014
Aanval op Afval (AANGENOMEN)

Laatste nieuws