ingevoerd (niet noodzakelijk ingediend) op Donderdag, 26 januari 2012

Motie Herplantingsplicht (aangenomen)


Voor: GroenLinks, Leefbaar Rotterdam, D66

Motie Herplantingsplicht

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 26 januari 2012, ter bespreking van de Bomenvisie;

Constaterende dat

• Er in de meerjarenbegroting minder geld is voor aanplant van nieuwe bomen;
• Er zelfs onvoldoende mindelen beschikbaar zijn om de deelgemeenten te compenseren voor vervanging van zieke bomen;
• Regelmatig kapvergunningen worden afgegeven zonder herplantplicht;
• Er in geval van herplantplicht regelmatig minder dan ้้n (kleine) boom voor elke gekapte boom hoeft te worden herplant;
• Dit het risico met zich meebrengt dat de bomenstand minder hard groeit of zelfs terugloopt;

Overwegende dat

• De mate van Groen(compensatie)plannen bij het verlenen van kapvergunning in diverse deelgemeente behoorlijk uiteenloopt;
• De herplantplicht in Rotterdam niet duidelijk gedefinieerd is;
• Herplantplicht bijdraagt aan het minimaal in stand houden van de bomenpopulatie;
• In veel andere steden een minimum herplantplicht is gedefinieerd van minstens 1, maar oplopend tot wel 1.4;
• Rotterdam als groene stad bekend wil staan;

Verzoekt het college

• Afspraken* te maken met de deelgemeenten en daarbij:
• Een herplantplicht in te stellen van tenminste 1 waarbij het principe van comply or explain** wordt gehanteerd om de deelgemeente de mogelijkheid te geven met als inzet de totale hoeveelheid groen tenminste te behouden;
• De herplantplicht (groencompensatie) inzichtelijk te benoemen en te communiceren bij het verlenen van de vergunning in de wijkbladen***;

En gaat over tot de orde van de dag.

Judith Bokhove
GroenLinks

Jolanda Ton
Leefbaar Rotterdam

Brenda Dirksen
D66

* afspraken met de deelgemeenten bestuurlijk te verankeren (bijv in nieuw af te sluiten bestuursakkoorden)
**In principe een boom voor een boom, maar mochten er (zwaarwegende) redenen zijn, kan -mits onderbouwd- worden gecompenseerd door een andere vorm van groen (bijvoorbeeld een flinke hoeveelheid heggen of gevelgroen)
***Communicatie over de groenherplant geeft de bewoners de kans de (deel)gemeente aan te spreken op het naleven van de gestelde ambities

Meest recente moties

12 november 2014
Aanval op Afval (AANGENOMEN)

Laatste nieuws