ingevoerd (niet noodzakelijk ingediend) op Donderdag, 15 december 2011

Motie Flexibeler omgaan met Wet Kinderopvang (aangenomen)


Met algehele stemmen aangenomen

Motie Flexibeler omgaan met Wet Kinderopvang


De gemeenteraad, in vergadering bijeen op 15 december 2011 ter bespreking van de verordening kinderopvang,


constaterende dat
− De kosten van de wettelijke tegemoetkoming van de kinderopvang voor de groepen uitkeringsgerechtigden, inburgeringsplichtigen en studerenden in 2011 opgelopen is tot 7,5 miljoen euro;
− De kosten van kinderopvang vanwege de rijksbezuinigingen en het oplopende aantal uitkeringsgerechtigden, alleen maar groter worden;
− Opvang op peuterspeelzalen en groep 0 niet onder de wet kinderopvang valt;


overwegende dat
− Plaatsing van kinderen van groepen uitkeringsgerechtigden, inburgeringsplichtigen en studerenden ook op peuterspeelzalen en groep 0 aanzienlijk de kosten van kinderopvang zal verminderen;


verzoekt het college om
− Het Rijk met klem te verzoeken om meer bewegingsvrijheid te krijgen om flexibeler met de Wet Kinderopvang om te kunnen gaan;
− Om indien mogelijk peuterspeelzalen en groep 0 ook te betrekken in de range kinderopvangplaatsen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Anita Fähmel
Leefbaar Rotterdam

Jan-Willem Verheij
VVD

Alaoui Alaoui
PvdA

Meest recente moties

12 november 2014
Aanval op Afval (AANGENOMEN)

Laatste nieuws