Home > Standpunten

Integratie


Wie de taal niet leert, wordt uitgezonderd van bijstand

Recht op sociale voorzieningen voor arbeidsmigranten na tien jaar werk

Niet langer subsidie of dienstverlening van de overheid aan organisaties die integratie belemmeren

Een quotum op immigratie vanuit verschillende landen, om de hoge instroom vanuit Midden- en Oost-Europa te beperken

Doelgroepen-registratie ten behoeve van effectief beleid

Samenleven gaat niet vanzelf
Wij werken voor een samenleving waarin mensen elkaar niet voorbij lopen, maar naar elkaar omkijken en elkaar steunen. Het verschil met anderen zit in de vraag: hoe bereik je dat? Volgens ons: niet door multicultureel geknuffel te subsidiëren. Zulke projecten stimuleren niet alleen een misplaatst gevoel van exclusiviteit bij immigranten, maar ook irritatie en onbegrip bij autochtonen. En dat terwijl het samenleven juist zou moeten gaan over fundamentele gelijkwaardigheid: voor iedereen gelden dezelfde rechten en dezelfde plichten: ongeacht kleur, afkomst en sociale status. Pas dan kan er onderlinge solidariteit ontstaan.

Leefbaar Rotterdam is ervan overtuigd dat integratie de sleutel is voor goed samenleven. Trots zijn op Nederland is niet voorbehouden aan autochtonen. Wij zijn in ieder geval wel trots op de samenleving zoals die door de eeuwen heen is opgebouwd. Die samenleving is seculier en biedt nog steeds goede sociale voorzieningen. Wij begrijpen best dat er veel mensen zijn die hier hun kans willen pakken. En die kansen zijn er ook. Maar wij begrijpen het niet als dat dat gepaard gaat met een afzetten tegen de Nederlandse cultuur. De Nederlandse samenleving gaat ons aan het hart en daar komen wij voor op.

Daarom vindt Leefbaar Rotterdam dat er voor immigranten geen andere keuze is dan je aanpassen aan Nederland. En stellen wij aan hen duidelijke eisen. Het principe ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ is de sterkste basis voor een samenleving. Sterker nog: de manier waarop immigranten in het verleden zijn geknuffeld, had volgens ons veel meer weg van stiekem neerkijken op, dan met respect voor andere culturen te maken.Succesvolle immigranten
Wij zijn voor een stevig, verplichtend en resultaatgericht immigratiebeleid. Hoe meer succesvolle immigranten het goede voorbeeld geven, hoe beter voor Rotterdam en Nederland. En hoe bereik je dat anders dan door zelf duidelijk te zijn? Anders dan door zelf de normen te handhaven? Hoe kun je van immigranten voorbeeldgedrag verwachten als we dat voorbeeldgedrag zelf niet serieus nemen?

Andere partijen hebben weinig tot niets geleerd uit het verleden. Dus wij gaan beginnen om de nieuwe immigrantenstromen uit Oost- en Midden-Europa ditmaal wel serieus te nemen. Taal, onderwijs en werk vormen een onmisbare drie-eenheid om nieuwelingen succesvol in onze samenleving te laten integreren. Als we nú streng durven zijn en daarin investeren, hebben we straks een betere Rotterdamse samenleving. En als nieuwelingen, tot slot, hun kansen onverhoopt niet pakken? Dan ligt gemekker over ‘discriminatie’ op de loer, maar daar prikken we dan moeiteloos doorheen. Wanneer iemand noodzakelijke vaardigheden mist, is er geen sprake van ‘discriminatie’ maar van een gerechtvaardigde voorkeur voor iemand die beter is.

Eigen werklozen eerst
Polen, Roemenen en Bulgaren bewijzen dagelijks dat er in Nederland voldoende werk is. Toch zitten onze kaartenbakken bij de sociale dienst nog vol. De kans om die kaartenbakken leeg te krijgen hebben de andere politieke partijen glansrijk voorbij laten gaan. Toen bleek dat niemand tomaten wilde gaan plukken, hebben ze de handdoek in de ring gegooid.

Leefbaar Rotterdam gaat de kaartenbakken leegschudden. En Leefbaar Rotterdam gaat ervoor zorgen dat onze kinderen goed opgeleid worden zodat ze het werk dat er ligt op kunnen pakken. In de grootste haven van Europa liggen de prachtigste banen: in techniek en logistiek, procesbegeleiding en allerhande diensten.

Arbeidsmigranten na 10 jaar werken recht op een uitkering
Om sociale voorzieningen ook in de toekomst betaalbaar te houden, pleiten we verder voor een fikse drempel van tien jaar werken. Pas daarna ontstaat er, wat ons betreft, voor de immigrant het recht op uitkeringen en andere voorzieningen. Verliest de immigrant zijn of haar werk? Dan is terugkeer voor iedereen de beste optie en vragen we bij dat traject medewerking van de opvangcentra. We willen Oost-Europeanen niet met een paar honderd man samen in Polenflats huisvesten. Dat is geen integratie! Zelfs al verblijven mensen hier maar voor vijf jaar, dan nog willen we dat Oost-Europeanen zich vanaf dag 1 een beetje Nederlander voelen. Want hoe hard iedereen ook roept dat ze teruggaan: over 15 jaar kunnen we alleen nog maar terugblikken. En dan willen we niet constateren dat we dezelfde fouten hebben gemaakt als in de jaren ‘70, ‘80 en ‘90 met onze vorige arbeidsmigranten.

Problemen voorkomen
Eén van de dingen die Leefbaar Rotterdam onderscheidt van de rest, is het durven benoemen van problemen, ongeacht kleur en geloof. Maar liever nog dan dat, voorkomen we problemen. Doelgroepenbeleid is daarbij noodzakelijk. De achtergrond van de problematiek die speelt bij de ene groep is namelijk van een hele andere aard dan bij een andere groep. Een generieke aanpak werkt dan niet, wel maatwerk voor de desbetreffende doelgroep. Zo’n aanpak blijkt effectief om overlast en problemen te voorkomen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schreef de Tweede Kamer (september 2013) dat etnische registratie noodzakelijk is om integratievraagstukken ‘probleemgericht’ te kunnen aanpakken. Leefbaar Rotterdam kiest voor problemen oplossen en niet voor wegkijken omdat sommige problemen nu eenmaal ongemakkelijk aanvoelen. Ook willen wij weer een Meldpunt Radicalisering om problemen op dat vlak onmiddellijk te kunnen aanpakken.

Dossier: Integratie

Andere Standpunten

Laatste nieuws