Home > Informatie > Nieuwsberichten
Dinsdag, 28 maart 2017

Rotterdam Expert Panel voor stevige aanpak straatintimidatie


De resultaten van de drieëndertigste editie van het Rotterdam Expert Panel (REP) zijn bekend. De uitgebreide enquête stond dit keer in het teken van straatintimidatie. Net als uit eerder onderzoek van de gemeente blijkt ook uit het Expert Panel dat straatintimidatie een groot probleem is waar veel Rotterdammers mee geconfronteerd worden. De panelleden vragen dan ook om een stevige aanpak.

Wijdverbreid probleem
Het onderwerp straatintimidatie heeft de gemoederen de afgelopen weken flink bezig gehouden. In februari presenteerde het Rotterdamse stadsbestuur de resultaten van een uitgebreid onderzoek naar dit verwerpelijke fenomeen. De bevindingen waren schokkend. Vrijwel alle Rotterdamse vrouwen tussen de 18 en 45 jaar hebben te maken met ongewenste toenadering op straat, variërend van nasissen en seksuele toespelingen tot achterna lopen en fysiek lastigvallen. De helft van de vrouwen gaf aan deze praktijken als zeer intimiderend te ervaren. Deze bevindingen worden nu tevens bevestigd door het Expert Panel, waaruit eenzelfde percentage naar voren komt van vrouwelijke respondenten die aangeven dat zij zelf of personen in hun gezelschap het afgelopen jaar zijn geïntimideerd op straat. In de meeste gevallen ging het hierbij om naroepen (59 procent) en uitschelden (46 procent). Ook zaken als bedreigen (30 procent), hinderlijk achtervolgen en seksuele toespelingen (beide 20 procent) blijken relatief vaak voor te komen. Opvallend is dat niet alleen vrouwen het slachtoffer zijn van deze praktijken: niet minder dan 37 procent van de mannelijke respondenten geeft aan het afgelopen jaar intimidatie op straat te hebben ervaren.

Voornamelijk allochtone daders
We vroegen de deelnemers die te maken hebben gehad met straatintimidatie tevens naar de vermoedelijke afkomst van de dader. Hieruit bleek dat het in verreweg de meeste gevallen (74 procent) om vermoedelijk Marokkaanse daders ging, gevolgd door daders met een vermoedelijk Turkse ( 24 procent) en Antilliaanse (17 procent) achtergrond. Slechts in vijf procent van de voorvallen zouden Nederlandse daders in het spel zijn geweest*. Verder zijn de daders grotendeels jongvolwassenen en vinden de meeste incidenten in het centrum plaats, wat gelet op de drukte en de vele uitgaansgelegenheden niet onlogisch is. Ook de gebieden Feijenoord en Noord zijn vaak het toneel van straatintimidatie.

Harde aanpak
Straatintimidatie heeft met name op vrouwen een flinke impact. Zo geeft driekwart van hen aan preventief hun gedrag aan te passen om te voorkomen dat zij lastiggevallen zullen worden. Het gaat hierbij vooral om het ‘s avonds mijden van bepaalde buurten of zelfs niet meer de straat op gaan, het mijden van het openbaar vervoer in de late uren en het vermijden van oogcontact met vreemden. Van de mannelijke respondenten geeft 45 procent aan zijn gedrag aan te passen om confrontaties te voorkomen, waarbij het vooral gaat om het ’s avonds mijden van bepaalde buurten en het ontwijken van oogcontact met vreemden.

Ondanks de omvang van het probleem blijken slachtoffers echter vrijwel nooit aangifte te doen. Slechts in 6 procent van de gevallen heeft een incident tot aangifte geleid; een conclusie die tevens getrokken werd in het onderzoek dat in opdracht van het stadsbestuur werd uitgevoerd. 63 procent van het panel ziet straatintimidatie als een groot tot zeer groot probleem in Rotterdam, tegenover 14 procent van de respondenten die het hier niet mee eens zijn. Driekwart van de respondenten pleit dan ook voor een verbod op straatintimidatie; een maatregel waar slechts 13 procent tegen keert. De meeste panelleden zien in een boete (41,5 procent) of een taakstraf (27,4 procent) een passende straf voor vergrijpen als naroepen, uitschelden en nasissen. Tot slot is er met 81,5 procent grote steun voor het voorstel om lokagentes in burgerkleding in te zetten om daders van straatintimidatie op te sporen.

*Omdat er meerdere daders bij een incident betrokken kunnen zijn, hadden respondenten de mogelijkheid om meer dan één antwoord te geven. Het totaal kan derhalve optellen tot boven de honderd.

Dossier: Rotterdam Expert Panel

Laatste nieuws