Pesten en geweld op scholen naar aanleiding mishandeling leerlinge Thorbecke College


Klik hier om de beantwoording van de schriftelijke vragen te bekijken (pdf)

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Stadhuis Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam


Rotterdam, 20 juni 2014


Schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording
Betreft: Pesten en geweld op scholen naar aanleiding mishandeling leerlinge Thorbecke College


Geacht College,

De fractie van Leefbaar Rotterdam heeft op woensdag 18 juni jongstleden met afschuw kennis genomen van de op film vastgelegde en op internet verspreide mishandeling van een leerlinge van het Thorbecke College in Rotterdam Alexander. Op de beelden is te zien hoe een 15-jarig meisje genadeloos en op laffe wijze van achteren wordt neergetrapt. Wanneer zij opstaat en zich tegen haar mishandeling verzet wordt zij opnieuw te grazen genomen, met als dieptepunt een gerichte trap in haar nek terwijl zij weerloos op de grond ligt. Het tafereel werd gadegeslagen en gefilmd door omstanders, maar ingegrepen werd er niet. Het slachtoffer heeft flinke fysieke klachten aan de aanval overgehouden, maar de emotionele schade lijkt nog vele malen groter.

Leefbaar Rotterdam is blij dat de dader, een 15-jarige medeleerling, mede door de golf van verontwaardiging op internet snel door de politie in de kraag is gevat. Hiermee is de zaak voor Leefbaar echter niet afgehandeld. In een reactie op de website van RTV Rijnmond geven het meisje en haar moeder aan dat er anderhalf jaar lange pesterijen aan de mishandeling vooraf gingen. Hierover hebben zij meerdere malen bij de school en zelfs Jeugdzorg aan de bel getrokken, maar onvoldoende steun ervaren. ‘Dit is iets dat we niet hadden kunnen voorkomen’, zo laat de directrice van het Thorbecke College in een reactie aan Rijnmond weten. Inmiddels is het meisje voor haar eigen veiligheid naar huis gestuurd.

Voor Leefbaar Rotterdam is dit alles ronduit onbestaanbaar. Slachtoffers van pesten en geweld moeten erop kunnen rekenen dat schoolbesturen, maar ook de gemeente, als één blok achter hen staan. Leefbaar Rotterdam vindt dan ook dat het met onmiddellijke ingang afgelopen moet zijn met de halfslachtige aanpak van dit soort verderfelijke praktijken. Praktijken die helaas steeds vaker lijken plaats te vinden en maar al te vaak niet gefilmd worden. Zie ook de commotie rond het RTL programma Project P. Het lijkt erop dat scholen, onlangs allerlei anti-pestprogramma’s en pestprotocollen, te weinig grip hebben op dit soort pesterijen. Soms lijkt het voorkomen van een slechte naam reden te zijn dat scholen terughoudend zijn in de aanpak van zwaar grensoverschrijdend gedrag. Bijkomend probleem is dat het voor scholen ongelofelijk moeilijk is leerlingen die zich schuldig maken aan pesten, zelfs als dit uitmondt in gruwelijk fysiek geweld, van hun school te kunnen verwijderen. Denk in dat kader bijvoorbeeld aan de rechtszaak die nodig was voordat OSG Hugo de Groot vorig jaar twee leerlingen die zich, op camera vastgelegd, schuldig hadden gemaakt aan zeer ernstige fysieke mishandeling mocht verwijderen.

Leefbaar Rotterdam vindt het positief dat wethouder De Jonge in de Metro van vrijdag 20 juni aangeeft dat hij de Jeugdconsul opdracht heeft gegeven de gebeurtenissen rond de mishandeling van de leerlinge van het Thorbecke College tot op de bodem uit te zoeken. Wij vinden het daarnaast van belang dat niet alleen in deze casus de onderste steen boven komt, maar dat gezien de toenemende ernst van de problematiek ook op brede schaal tot daadkrachtig handelen wordt overgegaan. Daarom hebben wij de volgende vragen aan het College:

1. Hoe beoordeelt het college de opvatting van de directrice van het Thorbecke College dat de
mishandeling niet voorkomen had kunnen worden, terwijl het slachtoffer aangeeft dat hier anderhalf jaar van ernstige pesterijen aan vooraf ging en hier ook veelvuldig melding van heeft gemaakt?
2. Hoe beoordeelt het college het gegeven dat het slachtoffer ‘voor haar eigen veiligheid’ door de school naar huis is gestuurd? Is het college het met Leefbaar Rotterdam eens dat dit de omgekeerde wereld is?
3. Uit verklaringen van slachtoffer en de school blijkt dat er tijdens de les voorafgaand aan de mishandeling al sprake was van verbale ruzie en bedreigingen richting het slachtoffer. Graag vernemen wij waarom de betreffende docent dader en slachtoffer niet gescheiden van school heeft laten vertrekken. 
4. Wat gaat het Thorbecke College doen met de dader van de mishandeling? Wij nemen aan dat hij van de school verwijderd zal worden.
5. Wat gaat het Thorbecke College doen met de leerling(en) die de mishandeling op beeld vastlegde(n) en andere omstanders die niet of veel te laat ingrepen?
6. Bent u het met Leefbaar Rotterdam eens dat bovenstaande vragen een prominente rol zouden moeten spelen in het onderzoek van de Jeugdconsul naar de onderhavige kwestie?

Leefbaar Rotterdam pleit reeds sinds jaar en dag voor de invoering van tuchtscholen om zodoende de goedwillende leerlingen niet langer te confronteren met raddraaiers die de sfeer op hun school verzieken. Ook lijkt het erop dat pesters (zowel op fysiek als mentaal terrein) zich vaak onaantastbaar voelen doordat scholen nauwelijks middelen hebben om hen hard aan te pakken.

7. Is het college bereid wederom na te denken over de invoering van een tuchtschool, desnoods middels een pilot tijdens het schooljaar 2014-2015 waarin scholen de mogelijkheid krijgen om leerlingen die zich (mede-) schuldig maken aan dergelijk grensoverschrijdend gedrag direct van school te kunnen verwijderen voor de rest van het schooljaar? Zo wordt er ook een signaal afgegeven dat dergelijk gedrag écht niet getolereerd wordt.
8. Is het college anders bereid het draagvlak hiervoor te onderzoeken onder schooldirecties en –besturen?

Zoals gezegd staat het vreselijke incident op het Thorbecke College niet op zichzelf. Daarom nog een aantal aanvullende vragen:

9. heeft het college de indruk dat pesten toeneemt en dat de wijze van pesten harder en agressiever wordt, waardoor zelfs levens van jonge mensen in gevaar dreigen te komen?
10. is het college met ons van mening dat de intensiteit bij pesten door gebruik van sociale media toeneemt?

Tot slot willen we u verzoeken of u bereid bent om zo snel mogelijk met de schoolbesturen tot een keuzemenu van anti-pestprogramma’s te komen en de scholen vervolgens opdracht te geven om hun keuze breeduit te communiceren. Ook zouden wij u graag verzoeken een manier te vinden waarop scholen afgerekend kunnen worden op hun anti-pestbeleid.

Hoogachtend,


Ronald Buijt

Dossier: Ronald Buijt

Dossier: Jeugd

Dossier: Onderwijs

STANDPUNT: Onderwijs

Meest recente schriftelijke vragen

27 februari 2020
Toenemende overlast van Felyx-scooters (n.n.b)
26 februari 2020
Legitimering krakers wooncorporaties (n.n.b)
25 februari 2020
Depotgebouw (n.n.b)
6 februari 2020
Een baby wacht niet (n.n.b)
6 februari 2020
Overlast bestelbusjes Maltaplein (n.n.b)
6 februari 2020
Oversteekplaats Kosboulevard (n.n.b)
6 februari 2020
Ontsluiting Wollefopenweg (n.n.b)

Laatste nieuws