(Nog niet beantwoord)

Financiën en bedrijfsvoering BOOR


Klik hier om de beantwoording van de schriftelijke vragen te bekijken (pdf)

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Stadhuis Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam


Rotterdam, 12 maart 2015


Schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording
Betreft: Financiën en bedrijfsvoering BOOR


Geacht College,

De gemeenteraad van Rotterdam, en in het bijzonder de commissie ZOCS, mag zich verheugen in zeer frequente verslagen en terugkoppelingen van BOOR ten aanzien van het gevoerde beleid. Het is gezien het problematische verleden van BOOR een goede zaak dat de Raad hierdoor nadrukkelijker een vinger aan de pols kan houden. Leefbaar Rotterdam heeft in het verleden vaak de noodklok geluid over misstanden bij BOOR en vindt het dan ook van het allergrootste belang om te voorkomen dat wordt vervallen in oude mechanismen. Dit is dan ook de reden dat wij de verrichtingen van BOOR momenteel opbouwend, maar kritisch volgen. Het gegeven dat BOOR vanwege liquiditeitsproblemen in twee opeenvolgende jaren heeft verzocht om reeds in oktober de subsidie voor het volgende jaar te ontvangen, hetgeen door Leefbaar tijdens de Raad van 18 december vorig jaar al is aangekaart, heeft bij ons bijvoorbeeld tot onrust geleid. Daarom willen wij een aantal wezenlijke zaken dat betrekking heeft op de financiën en de bedrijfsvoering van BOOR nader tegen het licht houden.

Zo hebben we in het document BOOR Verbetert (het Jaarplan 2015 en de begroting 2015-2018) kunnen lezen dat BOOR momenteel voorbereidingen treft voor het overstappen naar schatkistbankieren. Hiervoor worden garanties van de gemeente gevraagd en ons hebben inmiddels geluiden bereikt dat hiermee een totaalbedrag van om en nabij de 45 miljoen euro gemoeid zou zijn. Deze constructie is gunstig voor BOOR, maar per definitie risicovol voor de gemeente Rotterdam. In de commissievergadering ZOCS van 3 december vorig jaar hebben wij dit punt reeds onder de aandacht gebracht. In navolging daarop hebben wij de volgende vragen aan het College: 

1. Kunt u een update geven met betrekking tot de voorbereidingen van BOOR om naar schatkistbankieren over te stappen, inclusief de ophanden zijnde vraag om een garantstelling door de gemeente Rotterdam?
2. Kunt u aangeven wat de exacte garanties zijn die hierbij van de gemeente (zullen) worden gevraagd, inclusief bedragen en voorwaarden?
3. Bent u van mening dat deze gemeentelijke garanties verantwoord zijn, gelet op de financiële situatie van BOOR?
4. Bent u alles overziend van mening dat de voordelen van schatkistbankeren door BOOR niet worden overvleugeld door de risico’s die een garantstelling met zich meebrengt voor de gemeente Rotterdam? Kunt u dit onderbouwen?

Een ander thema betreft het personeelsbeleid van BOOR. In het Jaarplan 2015 wordt aangegeven dat de salarislasten van BOOR Services dit jaar hoger liggen dan in 2014 vanwege een uitbreiding van managementondersteuning en human resource management. Leefbaar Rotterdam heeft echter vernomen dat reeds vorig jaar een extra communicatiemedewerker in dienst is getreden tegen een jaarsalaris van meer dan een ton. Deze kosten zouden niet binnen het salarishuis van BOOR vallen, maar direct door de gemeente worden gefinancierd. Inmiddels zou men opnieuw op zoek zijn naar een communicatiemedewerker.

5. Klopt het dat vorig jaar direct op kosten van de gemeente Rotterdam een communicatiemedewerker in dienst is getreden bij BOOR? Zo ja, waarom is voor deze constructie gekozen?
6. Klopt het dat het salaris van de betrokken medewerker meer dan 100.000 euro bedraagt? Zo ja, hoeveel meer dan een ton? Zo nee, hoeveel minder dan een ton?
7. Indien het salaris inderdaad in deze orde van grootte is, hoe is het dan mogelijk dat dit bedrag is toegekend? Welke reden heeft hieraan ten grondslag gelegen?
8. Klopt het dat BOOR momenteel opnieuw voornemens is een communicatiemedewerker in dienst te nemen?
9. Zo ja, waarom is dit nodig en voor wiens kosten komt het salaris van de persoon in kwestie?

Een derde punt is de betrokkenheid van de gemeente Lansingerland. Lansingerland staat voor het aanzienlijke bedrag garant voor BOOR in het kader van de nieuwbouw van het Wolfert Lyceum in Bergschenhoek. Uit de jaarstukken van de gemeente Lansingerland over 2013 staat onder de post ‘onderwijsinstellingen’ een bedrag van 16,4 miljoen aan waarborgsommen of garantieleningen vermeld. Uit de jaarstukken van BOOR over hetzelfde jaar blijkt dat ten behoeve van een lening bij de Rabobank een garantstelling van bijna 18,1 miljoen is afgegeven met het schoolpand aan de Zijde 5 in Bergschenhoek als onderpand.

10. Kunt u exact aangeven voor welk bedrag de gemeente Lansingerland in totaal garant staat met betrekking tot activiteiten van BOOR in de breedste zin des woords?

Ondanks het aanzienlijke bedrag waarvoor Lansingerland garant staat lijkt het er toch op dat het steeds de gemeente Rotterdam is waarbij aangeklopt wordt, of het nu gaat om het vooruitbetalen van subsidie of een garantstelling ten behoeve van de overstap naar schatkistbankieren.

11. Klopt het dat door de gemeente Rotterdam bij één of meer van deze gelegenheden niet is verwezen naar de garantstelling van de gemeente Lansingerland? Zo ja, waarom niet? Zo nee, waarom is een en ander dan toch uitsluitend voor rekening van de gemeente Rotterdam gekomen?
12. Bent u voornemens in eventuele toekomstige gevallen ook expliciet de betrokkenheid van de gemeente Lansingerland mee te nemen in de onderhandelingen en besluitvorming? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Ronald Buijt Dries Mosch

 

Dossier: Dries Mosch

Dossier: Ronald Buijt

Dossier: BOOR

Meest recente schriftelijke vragen

27 februari 2020
Toenemende overlast van Felyx-scooters (n.n.b)
26 februari 2020
Legitimering krakers wooncorporaties (n.n.b)
25 februari 2020
Depotgebouw (n.n.b)
6 februari 2020
Een baby wacht niet (n.n.b)
6 februari 2020
Overlast bestelbusjes Maltaplein (n.n.b)
6 februari 2020
Oversteekplaats Kosboulevard (n.n.b)
6 februari 2020
Ontsluiting Wollefopenweg (n.n.b)

Laatste nieuws