Bouw Essalam moskee


07bsd05611
Rotterdam, 3 juli 2007.


Beantwoording van de schriftelijke vragen van de heer H.M. Sonneveld over de bouw van de Essalam Moskee

Aan de Gemeenteraad.


Op 31 mei 2007 heeft het lid van uw raad de heer H.M. Sonneveld (Leefbaar Rotterdam) ons schriftelijke vragen gesteld over de bouw van de Essalam Moskee.

Onze beantwoording vindt u onder de gestelde vragen.

Inleidend stelt de heer Sonneveld het volgende:
“De fractie van Leefbaar Rotterdam wil graag de problematiek rond de bouw van de Essalam moskee aan de kaak stellen. Er doen immers steeds meer verhalen de ronde dat dit bouwproject door financiële problemen misschien niet meer afgebouwd zal kunnen worden. Ook wat betreft de adviezen van welstand, staan er bij ons nog vragen open. Daarnaast baart het artikel ‘Bastions van extremisten’, dat onlangs in de Telegraaf verscheen (24 maart 2007), onze fractie de nodige zorgen. De ‘supervisor’ van het bouwproject blijkt immers steeds vaker op te duiken in onderzoeken van inlichtingendiensten naar vertakkingen van het Moslim Broederschap, een internationaal opererende beweging die overal de sharia in wil voeren, in Nederland.

Het dossier ‘Essalam moskee’ roept dus wederom veel vraagtekens op. Ik hoop dan ook op een spoedige beantwoording van de volgende vragen:”

Vraag 1:
Wat zijn de verwachtingen van het college omtrent het afbouwen van de Essalam moskee?

Antwoord:
Het College heeft geconstateerd dat de toegezegde streefdatum voor de oplevering van de moskee is verstreken. In de tweede helft van mei hebben wij onze verontrusting daarover kenbaar gemaakt aan de voorzitter van de stichting Moskee Essalam, de heer H.H.M.M. Al Sayegh. Wij hebben meegedeeld teleurgesteld te zijn. In 2001 heeft het toenmalige College meegewerkt aan de gevraagde grondruil, in de hoop en verwachting dat het moskeegebouw in een strakke planning gerealiseerd zou worden. Het huidige verloop van de bouw voldoet niet aan dat beeld.

Vraag 2:
Is het college bereid maatregelen te nemen als het afbouwen van de Essalam moskee uitblijft en aan wat voor maatregelen denkt u dan?Antwoord:
Momenteel zijn wij in afwachting van een reactie van het moskeebestuur. Zonder daarop vooruit te lopen, beraden wij ons al wel op het effectueren van de contractuele verplichtingen.

Vraag 3:
Kan de opdrachtgever de bouw financieel blijven ondersteunen?

Antwoord:
Wij hebben geen signalen ontvangen en hebben ook voorts geen reden om te veronderstellen dat de financiële middelen ontoereikend zouden zijn.

Vraag 4:
Moet de Essalam moskee op de huidige locatie aan de Polderlaan huur betalen en aan wie?

Vraag 5:
Wordt er door de Essalam moskee ook daadwerkelijk huur betaald?

Antwoord op de vragen 4 en 5:
Er wordt voor de Polderlaan geen huur betaald want het pand is nog niet in eigendom overgedragen aan de gemeente. De eigendomsoverdracht vindt plaats gelijktijdig met de juridische overdracht van de grond van de in aanbouw zijn Essalam Moskee.

Vraag 6:
Wordt de Essalam moskee op de huidige locatie financieel ondersteund, gezien de oplopende kosten als gevolg het lange tijd stil liggen van de nieuwbouw?

Antwoord:
De kosten van de bouw zijn geen aangelegenheid van de gemeente.

Vraag 7:
Heeft Welstand het ontwerp van de nieuwbouw inmiddels al goedgekeurd?

Antwoord:
Het ontwerp van de nieuwbouw is door de commissie voor Welstand en Monumenten goedgekeurd.

Vervolgens stelt de heer Sonneveld:
“De volgende vraag heeft betrekking op het te gebruiken materiaal voor de buitenkant van de moskee. Welstand adviseerde namelijk om kleine tegeltjes met gematigde kleuren te gebruiken. De mensen achter de Essalam moskee willen echter gebruik maken van grote platen met felle kleuren”.

Vraag 8:
Is er inmiddels duidelijkheid over welke optie doorgang zal vinden en zo ja, welke argumenten hebben hiervoor de doorslag gegeven?


Antwoord:
De bekleding van de buitenkant van de moskee zal plaatsvinden met natuurstenen platen in een formaat van ca. 30 x 60 centimeter in een gedekte tint. Er is geen sprake geweest van grote platen met felle kleuren. De door de aanvrager van de bouwvergunning voorgestelde natuurstenen platen zijn door de commissie voor Welstand en Monumenten goedgekeurd.

Vraag 9:
Heeft Bouwtoezicht het nieuwbouwproject al geïnspecteerd en zo ja, wat waren de bevindingen? Voldoet de nieuwbouw van de Essalam moskee aan de voorschriften?

Antwoord:
Bureau Uitvoeringscontrole van de afdeling Vergunningen van de dS+V (het voormalige Bouwtoezicht) voert regelmatig inspecties uit op de bouw van de moskee. De nieuwbouw voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit en tijdens de controles is niet gebleken dat van de voorschriften wordt afgeweken.

Vervolgens geeft de heer Sonneveld aan:
“De volgende twee vragen hebben betrekking op een onderdeel van het moskeeënbeleid. Volgens dit beleidsstuk zouden moskeeën namelijk activiteiten voor de buurt moeten organiseren”.

Vraag 10:
Is het moskeebestuur hier voor de nieuwbouwlocatie al mee begonnen?

Vraag 11:
Hoe zit het met de uitvoering van dit beleid op de huidige, oude locatie?

Antwoord op de vragen 10 en 11:
Het beleidsstuk waaraan vraagsteller refereert heeft betrekking op gebedshuizen in het algemeen (Gebedshuizennota 19-1-2006), ongeacht de levensbeschouwelijke overtuiging. Eén van de beleidslijnen in die nota luidt "Wijkgerichte faciliteiten bevorderen".
We citeren de inhoud van deze beleidslijn: "Tot slot zullen wij bevorderen dat in nieuwe gebedshuizen ook wijkgerichte (niet-commerciële) voorzieningen worden ondergebracht, zoals bijvoorbeeld vergaderruimte of kinderopvang. Zulke voorzieningen achten wij van belang voor de ontmoeting en integratie van de diverse bevolkingsgroepen in een wijk. De gemeente zal het realiseren van dit soort voorzieningen niet opleggen, maar in het planproces wel aankaarten. Diverse bestaande gebedshuizen kennen dit voorzieningen overigens al.
Wij beschouwen de bovenstaande beleidslijnen niet als nieuw beleid. Wel wijzen wij de betrokken partijen nadrukkelijker dan voorheen op hun verantwoordelijkheid voor het doorlopen van een goed bouwproces en het bereiken van een goed resultaat. Die verantwoordelijkheid geldt voor zowel de initiatiefnemer als voor de overige belanghebbenden zoals omwonenden. Ook van hen wordt verwacht, dat zij op constructieve wijze participeren in een proces dat moet leiden tot de bouw van een nieuw gebedshuis. Wij vinden dit appèl passen in het huidige tijdsgewricht."

Mede op basis van deze beleidsnota is de vraag naar wijkgerichte activiteiten in de gesprekken met het moskeebestuur aan de orde geweest. Het bestuur, waar de financier in vertegenwoordigd is, is de overtuiging toegedaan dat de moskee onderdak behoort te bieden aan zowel structurele wijkgerichte activiteiten als aan incidentele bijeenkomsten van wijkoverstijgend belang. Wij hebben met hen afgesproken gezamenlijk tot een concretisering te komen, voorafgaand aan de ingebruikname van het gebouw.
De ruimte in het huidige moskeegebouw aan de Polderlaan is beperkt.

Als inleiding op de volgende drie vragen geeft de heer Sonneveld aan:
“De volgende 3 vragen hebben betrekking op het Telegraafartikel van 24 maart 2007.”

Vraag 12:
Doet de AIVD nog regelmatig onderzoek naar personen en organisaties die zich ophouden rond de Essalam moskee?

Vraag 13:
Was het college op de hoogste van de betrokkenheid van Ahmed Ajdid, een Marokkaan wiens naam opduikt in onderzoeken van de inlichtingendiensten naar vertakkingen van het Moslim Broederschap in Nederland, bij dit bouwproject?

Vraag 14:
Heeft het college contact gehad met de AIVD omtrent de betrokkenheid van Ahmed Ajdid bij de bouw van de Essalam moskee?

Antwoord op de vragen 12, 13 en 14:
Het College wordt niet geïnformeerd over de werkzaamheden van de AIVD.
De naam van de naam van de heer Ajdid is bij ons niet anders bekend, dan vanwege zijn bemoeienis met de bouw van de moskee.

“Tot slot de volgende vragen:”

Vraag 15:
Wat zullen de totale kosten van het bouwproject worden als de Essalam moskee alsnog wordt afgebouwd?

Antwoord:
De kosten van de bouw zijn geen aangelegenheid van de gemeente.

Vraag 16:
Welke stappen gaat het college ondernemen als blijkt dat de Essalam moskee over een half jaar nog niet afgebouwd is?

Vraag 17:
Welke stappen gaat het college ondernemen als blijkt dat de Essalam moskee over een jaar nog niet afgebouwd is?

Vraag 18:
Welke stappen gaat het college ondernemen als blijkt dat de Essalam moskee over 1,5 jaar nog niet afgebouwd is?

Vraag 19:
Welke stappen gaat het college ondernemen als blijkt dat de Essalam moskee over 2 jaar nog steeds niet afgebouwd is?

Antwoord op de vragen 16, 17, 18 en 19:
Onze bemoeienis is vooralsnog gericht op de voortvarende voltooiing van de bouw en de spoedige ingebruikname van de moskee. Uit het feit dat het College zelf contact heeft gezocht met de voorzitter van het bestuur, mag u afleiden dat wij niet langer bereid zijn de afronding van de bouw zijn eigen loop te laten hebben. Wij hebben onze zorgen over het uitblijven van de voltooiing van de bouw geuit. Ook hebben we kenbaar gemaakt dat het vertrouwen wordt aangetast, wanneer afspraken geen geldingskracht blijken te hebben en zonder enige berichtgeving worden genegeerd.
Het is nu aan de opdrachtgever om hierop te reageren. De voortgang van één en ander wordt onzes inziens niet bevorderd door vooruit te lopen op die reactie.


Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De secretaris, De burgemeester,


H. de Jong, l.s. I.W. OpsteltenBehandelend ambtenaar: A. Langerak

Meest recente schriftelijke vragen

27 februari 2020
Toenemende overlast van Felyx-scooters (n.n.b)
26 februari 2020
Legitimering krakers wooncorporaties (n.n.b)
25 februari 2020
Depotgebouw (n.n.b)
6 februari 2020
Een baby wacht niet (n.n.b)
6 februari 2020
Overlast bestelbusjes Maltaplein (n.n.b)
6 februari 2020
Oversteekplaats Kosboulevard (n.n.b)
6 februari 2020
Ontsluiting Wollefopenweg (n.n.b)

Laatste nieuws