Beantwoording van de schriftelijke vragen over einde aan vouchers huishoudelijke hulp


Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid C. Aatjes - van Aalst (Leefbaar Rotterdam) over Einde aan vouchers huishoudelijke hulp.

Aan de Gemeenteraad.

Op 15 september 2018 stelde C. Aafjes - van Aalst (Leefbaar Rotterdam) ons schri?ftelijke vragen over Einde aan vouchers huishoudelijke hulp.

Inleidend wordt gesteld:
“Veel Rotterdamse 75-plussers, personen met een WMO-indicatie en mantelzorgers maken naar volle tevredenheid gebruik van de vouchers voor huishoudelijke hulp. Hiermee kunnen zij tegen het lage tarief van vijf euro per keer een extra uur hulp in en rond het huis inkopen. Het gebruik van de vouchers werd vorig jaar nog aantrekkelijker dankzij een motie van Leefbaar Rotterdam (waar alleen de VVD tegen stemde) om ervoor te zorgen dat Rotterdammers ook tijdens deze extra uren zoveel mogelijk geholpen werden door hun vertrouwde hulp.
De vouchers, die bij een aantal door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieders verzilverd kunnen worden, staan tot en met het lopende jaar in de Rotterdamse verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Het nieuwe college heeft er echter voor gekozen om deze regeling niet voort te zetten. Op de gemeentelijke website staat sinds kort te lezen dat de vouchers gaan verdwijnen. Voor nieuwe aanvragers stopt de regeling per direct. Rotterdammers die dit jaar al gebruik maakten van de vouchers kunnen dat tot het einde van het jaar blijven doen en de reeds aangeschafte vouchers kunnen tot en met 31 december worden ingezet. Vanaf 1 januari volgend jaar wordt de regeling dus geheel afgeschaft.
Na de bezuiniging op chronisch zieken en gehandicapten door dit college betekent het afschaffen van de voucherregeling opnieuw een forse tegenvaller voor kwetsbare Rotterdammers. Ik heb daarom de volgende vragen aan het college:’’

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Bent u het met ons eens dat deze voucherregeling een goede en laagdrempelige manier is om hulpbehoevende Rotterdammers de hand te bieden en bovendien de asociale Haagse bezuinigingen op de huishoudelijke hulp enigszins verzacht? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wordt deze dan afgeschaft?

Antwoord:
Wij zijn het met u eens dat de voucherregeling HHT een laagdrempelige regeling is. Het betreft een extra regeling die vanaf 2015 wordt aangeboden. Deze wordt gebruikt door mensen met een Wmo-indicatie, 7O+ ers en mensen met een mantelzorgverklaring. Rotterdammers kunnen hiermee tegen een gereduceerd tarief (C 5,- per voucher) (aanvullende) huishoudelijke hulp afnemen. De regeling is laagdrempelig in de zin dat de toegang tot deze voorziening en het gebruik ervan eenvoudig via de zorgaanbieder kan worden geregeld. De voucherregeling dient niet verward te worden met de huishoudelijke hulp die onder de Wmo valt en via een Wmo-indicatie geïndiceerd wordt. Huishoudelijke hulp via de Wmo is er voor de kwetsbare Rotterdammers die hun eigen huishouden niet zelf kunnen regelen. Per 2015 is de voucherregeling HHT erbij gekomen. Voor gebruikers met een Wmo-indicatie voor huishoudelijke hulp wordt de voucher daarmee aanvullend op de geïndiceerde huishoudelijke hulp ingezet. Deze voucher kan voor mensen met een indicatie voor huishoudelijke hulp alleen worden ingezet voor werkzaamheden die niet vallen onder de reikwijdte van de Wmo-maatwerkvoorziening. Er wordt o?f een maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp verstrekt of cliënt wil gebruik maken van vouchers, maar er kan geen combinatie worden gemaakt voor werkzaamheden die onder de geïndiceerde Wmo ondersteuning vallen. We hebben gemerkt dat deze twee regelingen naast elkaar veel onduidelijk geven.
De oorspronkelijke doelstelling van de middelen die wij hiervoor van het Rijk kregen, namelijk het (stimuleren van) behoud van werkgelegenheid, is achterhaald. Deze doelstelling wordt ook goed gerealiseerd via de geïndiceerde huishoudelijke hulp en de veranderingen die daarin zich hebben voorgedaan. Zo hebben we per 2018 de tarieven en de onderliggende normtijden (die bepalend zijn voor de intensiteit en het budget dat wordt toegekend) van de huishoudelijke hulp verhoogd. Hiermee zijn voldoende randvoorwaarden gecreëerd om ervoor te zorgen dat de indicatie voldoende toereikend is om het huishouden op orde te houden. Hiermee is er niet langer een noodzaak om via een aparte regeling aanvullingen te doen op de indicatie. Onze conclusie is dat er vanuit Rotterdam voldoende ingezet is om ervoor te zorgen dat de geïndiceerde Wmo ondersteuning voldoende is en dat het niet langer noodzakelijk is om een aanvulling te doen via een separate regeling. Daarmee zetten wij onze schaarse middelen wel degelijk in voor ondersteuning aan hulpbehoevende Rotterdammers.
Daarnaast zal naar verwachting met ingang van 1 januari 2019 van Rijkswege een maximale periodebijdrage van C 17,60 voor de eigen bijdrage Wmo ingevoerd worden. Dit zal naar verwachting leiden tot een stijging van de vraag naar de vanuit de Wmo geïndiceerde huishoudelijke hulp, omdat de financiële bijdrage voor de klant aanzienlijk zal afnemen in vergelijking met de huidige situatie.

Vraag 2:
Heeft u, wetende dat de regeling na 2018 zou aflopen, acties ondernomen om deze ook vanaf 1 januari 2019 in stand te houden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke acties en waarom zijn deze niet succesvol geweest?

Antwoord:
Nee, wij hebben dit voor deze specifieke regeling niet gedaan en willen dit om de
hierboven genoemde redenen ook niet. De financie?le afspraken met het Rijk zijn op hoofdlijnen gemaakt in het Interbestuurlijk Programma (IBP). Zoals in onze brief (18bb4665) van 12 juni 2018 aan u is gemeld, zijn wij kritisch op de uitkomsten van het IBP. De mogelijkheid om tegemoet te blijven komen aan een groeiende zorgvraag en deze ook betaalbaar te houden, is zeker onderwerp van gesprek met het Rijk.

Vraag 3:
Kunt u aangeven hoeveel Rotterdammers tussen 2015 en nu per jaar gebruik hebben gemaakt van de vouchers en hoeveel vouchers er in totaal per jaar zijn afgenomen?

Antwoord:
In 2018 zijn er 44.150 vouchers beschikbaar. Er zijn in 2018 ruim 1.500 clie?nten die gebruik maken van vouchers. De cijfers over de voorgaande ja?ren liggen lager, de afname van vouchers door Rotterdammers heeft in de periode 2015 t/m 2018 groei vertoond. Wij zien in deze groei geen argument om de regeling voort te zetten.

Vraag 4:
Kunt u zich voorstellen dat het bee?indigen van deze regeling een grote teleurstelling is voor veel hulpbehoevende Rotterdammers? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Wij kunnen ons voorstellen dat Rotterdammers teleurgesteld zijn. Als zij zich zorgen maken of zij nog wel huishoudelijke hulp kunnen krijgen, of zich zorgen maken of de hulp na 1-1-2019 nog wel toereikend is, kunnen zij contact opnemen met gemeente Rotterdam of met de VraagWijzer in hun gebied. Wij zijn voornemens om de huidige HHT-clie?nten hier op korte termijn ook apart over te informeren. Een informatiebrief zal hen in overleg met de aanbieders worden verstrekt.

Vraag 5:
Bent u bereid zich alsnog hard te maken voor het behoud van de voucherregeling vanaf volgend jaar?

Antwoord:
Nee, wij zijn hier om de hierboven al weergegeven redenen niet toe bereid.

Vraag 6:
Zo nee, Bent u dan wel bereid een nieuwe regeling in het leven te roepen waarmee de gedupeerde Rotterdammers tegen een laag tarief extra huishoudelijke hulp kunnen blijven inkopen?

Antwoord:
Nee, wij gaan hiervoor geen nieuwe aparte regeling treffen.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De burgemeester,
A. Aboutaleb

De secretaris,
C.M. Sjerps

Meest recente schriftelijke vragen

24 september 2019
Sluiting rangeerterrein Waalhaven (n.n.b)
17 september 2019
Sluitingstijd terrassen Eurekaweek (n.n.b)
3 september 2019
Toename klanten voedselbank (n.n.b)
3 september 2019
Papierprikken (n.n.b)

Laatste nieuws