Home > Doe Mee!

ANBI-info


Naam
Bestuur
Samenstelling
Ondersteuning
Doelstelling
Beloningbeleid
Beleidsplan
Financiële verantwoording

Naam:
Vereniging Leefbaar Rotterdam

Adres:
Postbus 2565
3000 CN Rotterdam

RSIN/Fiscaalnummer ANBI 812825457

Bankrelatie ABNAMRO
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL50ABNA0622.091.700

Bestuur:

Het bestuur bestaat uit tenminste twee en ten hoogste negen personen
De bestuurders worden door de algemene ledenvergadering uit de leden benoemd.
De algemenen ledenvergadering stelt tevens het aantal bestuurders vast. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemenen vergadering benoemd.

Samenstelling:

Simon Fortuyn, Plaatsvervangend voorzitter, penningmeester
Daphne van Houte, secretaris, algemene zaken

Ondersteuning:

Ledenadministratie: C.Everse
Secretariaat: C.Everse

Doelstelling:

De vereniging stelt zich ten doel de behartiging van de belangen van de Rotterdamse burgers, specifiek waar deze belangen worden beïnvloed door de gemeentelijke politiek, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De vereniging tracht haar doel te bereiken door het geven van voorlichting aan de Rotterdamse ingezetenen, het deelnemen aan verkiezingen voor zowel de gemeenteraad als gebiedscommissies en door alle andere wettige middelen die aan het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Beloningbeleid:

Het bestuur kent geen enkele vorm van beloning behoudens kleine onkosten gemaakt ten behoeve van de uitvoering van haar taak. Primair is de functie van bestuurslid op basis van vrijwilligheid en derhalve onbezoldigd
De ondersteuning kan voor een vergoeding in aanmerking komen met inachtneming van de geldende fiscale voorwaarden “vrijwilligersvergoeding”.

Beleidsplan:

Primair is de vereniging opgericht om de eerder omschreven doelstelling te realiseren.
De vereniging zet die middelen in die het mogelijk maken om het functioneren van de partij Leefbaar Rotterdam optimaal te ondersteunen in de uitvoering van haar taken en het partijprogramma.
Dit geldt zowel voor de gemeenteraad alsmede de gebiedscommissies. Voor 2014 staat centraal de verkiezingen in maart en de nadere uitwerking aan de hand van het dan behaalde resultaat.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

• Contributies leden Vereniging Leefbaar Rotterdam
• Vrijwillige afdrachten fractie -en gebiedscommissieleden, wethouders en gebiedsbestuurders
• Donateurs en andere baten

Financiële verantwoording:

De openbaar making van de nieuwe richtlijnen ANBI gaan in per 1 januari 2014. De financiële verantwoording bestaat uit de Balans en de Staat van baten en lasten.

- Staat van baten en lasten 2012
- Balans 2012

Laatste nieuws