Home > Informatie > Nieuwsberichten
Dinsdag, 03 maart 2020

Aanpak schijnconstructies


Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Stadhuis Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam

Rotterdam, 3 maart 2020

Schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording
Betreft: Aanpak schijnconstructies


Geacht college,

Tot de start van het huidige college ontving de raad jaarlijks een monitor EU-arbeidsmigratie als onderdeel van de uitvoeringsagenda EU-arbeidsmigratie 2015-2018. Deze monitor verschafte gedetailleerde informatie over de gang van zaken omtrent de woon-, werk- en leefsituatie van EU-arbeidsmigranten in Rotterdam, waaronder het tegengaan van schijnconstructies. Met ingang van de nieuwe collegeperiode is deze monitor echter in de ban gedaan en wordt enkel nog summier en op hoofdlijnen over EU-arbeidsmigranten gerapporteerd in bijvoorbeeld ‘Maasstad aan de Monitor – de andere lijstjes van Rotterdam’. Hierdoor is het zicht op deze groep en de specifieke problematiek eromheen grotendeels uit zicht geraakt.

Die instroom van EU-arbeidsmigranten uit Oost- en Midden-Europa, die zich grotendeels aan de onderkant van de arbeidsmarkt bewegen, brengt een aantal ernstige problemen met zich mee voor Rotterdam. Onder andere het rapport ‘Schaduweffecten van EU-arbeidsmigratie in Rotterdam’ van Risbo uit 2017, dat samen met de laatste Monitor EU-arbeidsmigratie werd aangeboden, bood hier een goed inzicht in. Zo stelden de onderzoekers van Risbo dat schijnconstructies tot de belangrijkste schaduweffecten van dit type migratie behoren. Dergelijke constructies, waarbij migranten uit MOE-landen worden uitgebuit en bonafide werkgevers en (Nederlandse) arbeiders het slachtoffer worden van oneerlijke concurrentie, lopen vaak via malafide arbeidsbureaus die veelal in handen van Turken zijn. Belangrijkste instrument in de aanpak van dergelijke schijnconstructies is de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), die sinds 2015 van kracht en in 2017 herzien is. In de collegebrief van 18 mei 2018 die de laatste Monitor EU-arbeidsmigratie begeleidde gaf het vorige college aan dat op dat moment overleg werd gevoerd met de Inspectie SZW over de handhaving op de uitzonderingsbepaling van 2017, die inhield dat huisvestingskosten onder bepaalde omstandigheden ingehouden kunnen worden op loon. Het college gaf hierbij aan dat dit overleg van belang was gelet op het risico dat deze uitzonderingsbepaling meer illegale huisvesting en schijnconstructies in de hand zou werken. Sindsdien is het onder het huidige college echter stil gebleven.

Leefbaar Rotterdam vindt het zeer onwenselijk dat problemen rond EU-arbeidsmigratie zoals illegale huisvesting en schijnconstructies, waar Rotterdammers in gebieden als Charlois veel hinder van ondervinden, onder het huidige college in een diepe lade zijn beland. Ik heb hierover de volgende vragen aan het college: 

1. Erkent u dat diverse wijken in onze stad, met name in Charlois, veel hinder ondervinden van problemen die gepaard gaan met EU-arbeidsmigratie? Zo nee, waarom niet?
2. Wat is de huidige stand van zaken omtrent de aanpak van schijnconstructies met EU-arbeidsmigranten in Rotterdam?
3. Op welke wijze wordt momenteel gehandhaafd naar aanleiding van de uitzonderingsbepaling op de WAS? Waartoe heeft het overleg met de Inspectie SZW geleid?
4. Welke gevolgen heeft deze uitzonderingsbepaling gehad op de (aanpak van) schijnconstructies en illegale huisvesting in Rotterdam?
5. Hoeveel schijnconstructies met EU-arbeidsmigranten zijn er sinds het aantreden van uw college in Rotterdam ontmanteld?
6. Hoeveel malafide uitzendbureaus waren hierbij betrokken en wat is er met deze bureaus gebeurd?
7. Waarom heeft u de Monitor EU-arbeidsmigratie in de ban gedaan? Was u bang dat uw linkse coalitiepartners feiten en cijfers stigmatiserend zouden vinden? Zo nee, wat was dan wel de reden?
8. Wilt u opnieuw starten met de monitor EU-arbeidsmigratie? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Ehsan Jami

Laatste nieuws