Home > Weblogs
Vrijdag, 05 april 2013

Hoe is de rioolheffing voor garageboxen ontstaan?


Gisteren besloot de gemeenteraad van Rotterdam dat de rioolheffing voor garageboxen afgeschaft moet worden. Veel mensen vragen zich nu af waarom eigenlijk ooit is besloten om deze belasting in te voeren.

De oorsprong ligt in 2008. Het Rijk had besloten dat gemeenten voortaan verantwoordelijk werden voor het grondwater. Daarvoor waren gemeenten alleen verantwoordelijk voor afvalwater, dus voor de afvoer en verwerking van douchewater, toiletwater, enzovoorts. Daarom werden tot dan toen alleen panden met een rioolaansluiting belast. Eind 2008 stelde het toenmalige stadsbestuur aan de gemeenteraad voor om ook panden zonder aansluiting op het riool voortaan te gaan belasten.

Het stadsbestuur vond dat ook panden zonder rioolaansluiting, zoals garageboxen en loodsen, baat hadden bij het op orde houden van het grondwaterpeil. Je wil tenslotte niet dat je garagebox onder water komt te staan en dus moesten deze eigenaren meebetalen. Het voorstel van destijds kunt u hier terugvinden.

Op pagina 3 is duidelijk te lezen dat het gaat om “garageboxen, loodsen en dergelijke”. Twee partijen in de gemeenteraad stemden tegen het voorstel van het stadsbestuur: de SP en Leefbaar Rotterdam. Alle andere partijen stemden voor en daarom werden vanaf 2009 ook garageboxen belastingplichtig.

Vreemd genoeg verzond de gemeente vanaf 2009 nauwelijks aanslagen rioolheffing aan eigenaren van garageboxen. Waarom weet ik niet, maar hierdoor was er weinig protest tegen deze belasting. Eigenaren van garageboxen wisten niet eens dat de belasting bestond. Ze hadden tenslotte nog nooit een rekening ontvangen.

In november 2012 werd een voorstel van VVD, SP, ChristenUnie-SGP en Leefbaar Rotterdam in de gemeenteraad aangenomen. Het stadsbestuur werd verzocht om een aantal mogelijke scenario’s m.b.t. de rioolheffing voor garageboxen voor te leggen, waaruit de gemeenteraad dan medio 2013 kon kiezen. Een wijziging van de garagetax zat er aan te komen, zij het dat die wijziging pas in 2014 zou ingaan.

Daarna, in december 2012, verzond de gemeente massaal de rekeningen. En omdat je dat met een bepaalde terugwerkende kracht mag doen, werden er rekeningen verstuurd voor de rioolheffing over 2010, 2011 en 2012. Begin dit jaar kwam daar de rekening voor 2013 nog eens bij. Alles bij elkaar ging het om zo’n 750 euro per garagebox. Niet verwonderlijk kwamen er veel protesten. Deze protesten hebben er uiteindelijk toe geleid dat nu al besloten is dat de rioolheffing voor garageboxen gaat verdwijnen (waarmee dus het uitwerken van de scenario’s door het stadsbestuur niet meer hoeft te gebeuren). Over 2013 zal het teruggedraaid worden. Of er restitutie zal plaatsvinden van de rekeningen over 2010 t/m 2012 is nog de vraag. Daarover zal voor de zomer worden besloten. Dit is schijnbaar een juridische kwestie, we zullen zien.

Het bevreemd me dat met name de VVD met de eer strijkt dat de garagetax wordt afgeschaft. Zij zijn tenslotte medeverantwoordelijk voor de invoering ervan vanwege hun steun van eind 2008. Als je iets vervelends hebt gedaan en je houdt er mee op, dan is de eindconclusie niet: ‘goed hè, dankzij mij ben je van dat vervelende gedoe af.’ De eindconclusie is dan: ‘sorry voor dat vervelende gedoe, maar we zijn er mee gestopt.’

Tenslotte: de VVD zegt op hun beurt dat Leefbaar Rotterdam na 2008 wèl voor de rioolheffing heeft gestemd en dat ook wij daarmee medeverantwoordelijk zouden zijn voor de garagetax, omdat die onderdeel uitmaakt van de rioolheffing. Klopt dat?

Het eerste wel. Dat zit zo: ieder jaar stelt de gemeenteraad alle belastingtarieven vast. Dat gaat gepaard met het toezenden van nieuwe belastingverordeningen, waarin het nieuwe tarief staat. De tekst van een belastingverordening is doorgaans ieder jaar hetzelfde, alleen het tarief wijzigt ieder jaar. Voor de rioolheffing werd eind 2008 de tekst wel gewijzigd en stemde Leefbaar zoals gezegd tegen. De jaren daarna wijzigde de tekst niet, maar wijzigde slechts het tarief - ieder jaar wordt het tarief gecorrigeerd voor de inflatie. Leefbaar was niet tegen deze inflatiecorrecties.

Je kunt dan ieder jaar tot in het oneindige toch tegen de rioolheffing stemmen, omdat er nog iets in de tekst staat dat je niet aanstaat. Ook al wijzigt die tekst niet, wordt er niets nieuws voorgesteld en is er eerder al een besluit over genomen door een meerderheid van de gemeenteraad. Maar precies daarom heeft het weinig zin om er ieder jaar opnieuw over te beginnen: de discussie heeft al plaatsgevonden en er is al over gestemd. Er was geen enkele reden om aan te nemen dat de meningen veranderd waren, dus zou zo’n discussie niet eens serieus genomen worden. Je moet je politieke verlies wel kunnen accepteren.

Het tweede klopt dus niet. Voor een inflatiecorrectie rioolheffing stemmen betekent niet dat je achteraf alsnog instemt met een garagetax.

Uit mijn hoofd nog een aantal aspecten van belastingverordeningen waar ik het mee oneens ben (los van de hoogte van de tarieven dus):

- Verordening Hondenbelasting: een tweede hond is duurder dan een eerste hond. Vind ik stom.

- Verordening Afvalstoffenheffing: alleenstaanden betalen evenveel als gezinnen, terwijl zij minder huisafval produceren. Vind ik oneerlijk.

- Verordening Parkeerbelasting: een paar jaar geleden is een aantal straten onder het hoogste tarief komen te vallen. Vind ik jammer.

Als er partijen zijn die het hiermee eens zijn, laat het me alstublieft weten. Een voorstel tot wijziging is zo gemaakt. De bal ligt bij u.

Eerder verschenen in dit weblog

12 februari 2012
Meldpunt Oost-Europeanen PVV

Laatste nieuws